Odpowiedzi

2009-11-09T19:44:34+01:00
Wszyscy razem zebrali 490kg makulatury.
1 3 1
2009-11-09T19:50:33+01:00
2/5x+3/14x+2/7x+49kg=x

28/70x+15/70x+20/70x-x=-49kg
63/70x=-49kg
-7/70x-=-49kg / : (-7/70)
x=490kg


Va - 2/5 *490kg=196kg

Vb - 3/14*490kg=105kg

Vc - 2/7*490kg=140kg

Vd - 49 kg
1 5 1