Prosił bym o podanie bardzo krótkich definicji dzisiaj jeśli to możliwe .Z GóRy ThAnKs.
Oto nastęujące pytania
1. Kim jest Bóg.
2. Co trzeba zrobić zeby spotkać się z Bogiem.
3. Jakie cztery podstawowe religie panują na świecie.
4. Czym sie różni chrześcijaństwo od innych religi .
5. Wymień religie poloteistyczne i monoteistyczne.
6. Co to jest Objawienie.
7. Co to jest wiara.
8. Co wam pomaga, a co przeszkadza przyjąć wiare w Boga.
9.Kim byl Andreo Frosas , co sprawiło że sie nawrócił.
1O. Jak nazywają się 3 osoby boskie.
11. Kto to jest Stwórca.
12. Co to jest Ewolucja ( w znaczeniu religijnym.
13.Co to jest zło.
14 Jakie znaczenie ma dla nas cierpienie.
15 Co oznacza że Bóg jest prawda.
16. Jaka jest tajemnica trójcy świetej
17. W jaki sposób Bóg objawił się że jest jednością
18. Kto jest autorem 4 Ewangelii
19. Gdzie święty Jan otrzymał objawienie Boga
2O. przez co Bóg daje się poznać
21. Z ilu ksiąg składa się stary testamęt
22. Co opisuje księga rodzaju.
23. Do jakiego gatunku ksiąg należy księga psalmu
24. Co to jest pismo Święte, kto jest autorem
25. Jakie znamy gatunki literackie w Biblii
26. Jakie są sosoby czytania pisma świętego
27. podaj zasady interpretacji pisma Świętego

3

Odpowiedzi

2009-11-11T19:00:14+01:00
1. To jest zbawiciej świata .
2. isc do koscioła , pomodlic sie .
3.Chrzescijanstwo , Judaizm , Hinduizm , islam
4.
5.
6.
7.wiara inaczej zaufanie .
8.
9.
1o.bóg , jezus , maryja
11.stwórca to jezus .
12.
13.
14.
2009-11-11T19:13:49+01:00
1. Jehowa (Jahwe, JHWH..) To imię Bóg nadał sobie sam. Jest ono bardzo wymowne. Oznacza, że potrafi On spełnić każdą swoją obietnicę i zrealizować każdy swój zamiar. Tylko Bóg może nosić tak wyjątkowe, niepowtarzalne imię. Ale Jehowa jest wyjątkowy pod wieloma względami. Jakimi? W Psalmie 83:18 „Ty sam jesteś Najwyższym”. Podobnie tylko Jego nazwano „Wszechmocnym”. W Księdze Objawienia 15:3 powiedziano: „Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, Jehowo Boże, Wszechmocny. Prawe i prawdziwe są twe drogi, Królu Wieczności”. Tytuł „Wszechmocny” podpowiada nam, że Bóg jest najpotężniejszą ze wszystkich istot. Nikt nie dorównuje Mu mocą. Z kolei tytuł „Król Wieczności” przypomina, że On jest wyjątkowy pod jeszcze innym względem. Jedynie On istniał zawsze. Psalm 90:2 mówi: „Już od czasu niezmierzonego po czas niezmierzony [czyli wiecznie] ty jesteś Bogiem”. Czy nie budzi to w tobie zdumienia i podziwu? Poza tym nikt oprócz Jehowy nie jest Stwórcą. W Księdze Objawienia 4:11 czytamy: „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. Ktokolwiek i cokolwiek przyjdzie ci na myśl — niebiańskie istoty duchowe, gwiazdy jaśniejące na niebie, owoce na drzewach, ryby pływające w rzekach i morzach — wszystko to istnieje dzięki temu, że Jehowa jest Stwórcą!
2. Nie można osobiście spotkać się z Bogiem, gdyż jak sam powiedział „Nie możesz zobaczyć mego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu”.
3. Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm, Hinduizm.
4. Chrześcijaństwo założył sam Jezus. Prawdziwi Chrześcijanie przestrzegają praw Bożych, żyją zgodnie z Pismem Świętym.
5. monoteistyczne (chrześcijaństwo, islam i judaizm) i jedna politeistyczna (hinduizm).
6. Objawienie - Apokalipsa. Wiele osób utożsamia apokalipsę z zagładą świata w wojnie atomowej. Nie jest to jakieś fatalistyczne orędzie o końcu świata, lecz odsłonięcie prawd Bożych, które winny budzić w naszych sercach promienną nadzieję i niewzruszoną wiarę.
7. Wiara - to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych.
8. ?
9. ?
10. ?
11. Stwórca - ten który stworzył wszystko i z którego mocy wszystko zaistniało i zostało stworzone.
12. Ewolucja - Ewolucjonizm twierdzi, że człowiek rozwinął się z „rodzaju” niższego, ze zwierząt.
13. Zło - To, co jest niezgodne z zasadami moralności, co przynosi ból, smutek i nieszczęście.
14. Cierpienie - przez cierpienie zaczynamy zastanawiać się jaki jest sens życia.
15. Bóg jest prawdą ponieważ zawsze mówił prawdę, a proroctwa jego ZAWSZE się sprawdzały, sprawdzają i bedą sprawdzać.
16. ?
17. Bog nie jest jednością z Jezusem. Możemy przeczytać "gdyż Ojciec jest większy niż ja"
18. Po kolei.. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana.
19. ?
20. Daje sie poznać przez swoje słowo - Biblię i dzieła stwórcze.
21. 39 - Stary Testament.
22. Ksiega Rodzaju opisuje Dzieje ludzkości od stworzenia człowieka do 1657 r. p.n.e., w którym umarł Józef .
23. ?
24. Pismo Święte jest to zbiór 66 ksiąg i listów. Dzieli sie na rozdziały i wersety. Autorem jest oczywiście Jehowa Bóg.
25. ?
26. Sposoby czytania pisma? ?
27. Kazdy z nas powinien osobiście rozważać słowo Boże :)2009-11-11T23:43:35+01:00
1. Istota nadprzyrodzona, w zależności od religii inne cechy.
2. Można go spotkać w szczerej modlitwie lub po zakończeniu życia
3. Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm, Hinduizm. (lub Buddyzm)
4. Założeniami, założycielem, poglądami na życie po śmierci, prawami, księgom, rytuałami
5. monoteistyczne (chrześcijaństwo, islam, judaizm, sikhizm, rastafari, babizm i bahaizm)
politeistyczne (przedchrześcijańska religia Słowian, religia starożytnej Grecji, starożytnego Egiptu, wierzenia Azteków, szinto, neopogaństwo).
6. Objawienie - kontakt Boga z człowiekiem, ukazanie mu się.
7. Wiara - pogląd, przekonanie o czymś bez konkretnego zapewnienia czy dowodu.
8. Pomagają nam liczne świadectwa, wychowanie, środowisko, a przeszkadzają zapewne zakazy czyli między innymi 10 przykazań...
9. ?
10. Bóg ojciec, syn Boży i Duch Święty
11. Stwórca - według chrześcijaństwa jest nim Bóg który dał początek światu.
12. Ewolucja - w znaczeniu religijnym oznacza pojmowanie słowa Bożego w odniesieniu do nastających czasów i dobre interpretowanie go.
13. Zło - Objawia się wtedy gdy ludzie cierpią przez łamanie przez innych zasad chrześcijańskich lub moralnych
14. Cierpienie ma uzmysłowić nam dobre strony życia ale także wystawić nas na próbę przed Bogiem.
15. "Bóg jest Prawdą, ponieważ "jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności" (1 J 1, 5: KKK 214);
16. Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną" . Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury" . "Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą"
17. -||-
18. Apostołowie Mateusz, Marek, Łukasz,Jan
19. nad wodą Genezaret, powołany został wtedy przez Jezusa na ucznia w czasie wspólnego połowu ryb.
20.„Na mocy swego całkowicie
wolnego postanowienia Bóg objawia sie i udziela człowiekowi. Czyni to, objawiajac swoja
tajemnice, swój zamysł życzliwosci, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra
wszystkich ludzi" (KKK 50).
21.46 ksiąg
22. cz.1 opisuje historię pierwotną, odpowiada m.in. na pytania o początek ludzkości i źródło grzechu. Jest kompilacją dwóch źródeł: jahwistycznego i kapłańskiego, które wykorzystują częściowo materiały mitologiczne
cz.2 poświęcona jest historii patriarchów: od Abrahama do Józefa, oraz ponawianego przymierza z Bogiem
23.należy do ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu.
24. Pismo Święte jest to zbiór 66 ksiąg i listów. Dzieli sie na rozdziały i wersety. Autorem jest oczywiście Jehowa Bóg.
25. poemat epicki, sagę rodową, opowiadanie historyczne, kronikę, zbiór praw, wśród mądrościowych dialog i monolog filozoficzny, pieśń miłosną , przypowieśći, przysłowie, aforyzm, psalm, hymn, pieśń, modlitwę, kazanie, mowę religijną, wyrocznię, przekleństwo, list, apokalipsę.
26. ?
27. (http://www.nowaksvd.opoka.net.pl/interpretacja.htm)
1. Zasady literackie
a. Należy uwzględnić tekst oryginalny, krytycznie pewny. (Przekłady są o tyle natchnione o ile oddają myśl zamierzoną przez autora tekstu)
b. Należy uwzględnić kontekst gramatyczny (znaczenie oraz sens zdań i słów bliskich danemu tekstowi) i psychologiczny (nastrój, w jakim autor pisał tekst), bliższy i dalszy.
c. Należy uwzględnić miejsca paralelne (paralelizm leksykalny: sposób używania danego słowa w danej księdze, lub paralelizm rzeczowy: opis tego samego wydarzenia w różnych księgach lub wypowiedzi na ten sam temat).
d. Należy uwzględnić rodzaje literackie stosowane przez autora.
e. Należy uwzględnić okoliczności powstania, osobowość autora, istotne cechy epoki, adresatów dzieła i ich problemy
2. Zasady teologiczne.
a. Należy uwzględnić sposób interpretacji danego fragmentu przez żywą Tradycję i Urząd Nauczycielski Kościoła.
b. Należy uwzględnić analogię wiary (zgodność interpretacji z ogólnie przyjętymi w Kościele prawdami wiary).
c. Należy uwzględnić jedność całej Biblii.
d. Interpretator Biblii powinien szukać sensu wynikającego z celu Ksiąg św., którym jest przekaz prawd pożytecznych dla naszego zbawienia.