1. Wymień sposoby elektryzowania ciał.
2. Na czym polega naelektryzowania:
a) przez arcie
b) przez dotyk
c) indukcje
3. Jakimi ładunkami elektryzują sie ciała fizyczne i jak wzajemnie oddziaływóją .
4. Pole elektostatyczne, linie pola elektrostatycznego.
5. Przewodniki i izolatory.
6. Napięcie elektryczne ( Definicja i wzory)

2

Odpowiedzi

Sposoby elektryzowania ciał:
-tarcie,
-dotyk,
-indukcje.
2) Tarcie-elektryzowanie przez pocieranie,polega na przejściu elektronów z jednego ciała na drugie.To ciało,które traci elektrony , elektryzuje się dodatnio.Całkowity ładunek tych ciał nie ulega zmianie.(szkło elektryzuje się dodatnio a rurka PCV ujemnie) Jednostką ładunku w układzie SI jest 1 kulomb(1C) (kulomb--> Coulomb)

Dotyk-polega na trwałym przejściu elektronów z jednego ciała na drugie.W efekcie oba ciała naelektryzowane są tego samego znaku.

Indukcja-polega na przemieszczaniu się w jego wnętrzu elektronów swobodnych pod wpływem ładunku zbliżonego naelektryzowanego.
3) Ładunki jednoimienne odpychają się a ładunki różnoimienne przyciągają.
4)Pole elektrostatyczne-to właściwość przestrzeni polegająca na tym, że na każde inne ciało naelektryzowane (na ład.) działa w tym obszarze siła elektryczna.
5)Przewodniki-ciała które łatwo przenoszą ład. elektryczny.(np. metale,posiadają elektr. swoboden we wnętrzu)
Izolatory-ciała pozbawione elektronów swobodnych lub innych nośników ładunku, które mogą sieswobodnie poruszać w ich wnętrzu.
6) Napięcie elektryczne Uab między dwoma punktami A i B p.elektrost. nazywamy iloraz pracy Wa->B wykonanej przez siły elektryczne podczas przenoszenia ładunku q z punktu A do punktu B tego pola i wartości tego ładunku. ( wzór Uab= Wa->B)
-------
q
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
1. Sposoby elektryzowania ciał:
- przez tarcie
- przez dotyk
- przez wpływ (indukcje)
2. Na czym polega naelektryzowanie:
- tarcie - polega na przejściu elektronów z jednego ciała na drugie. Oba ciała elektryzują się ładunkami o przeciwnych znakach. Ciało posiadające nadmiar elektronów jest naelektryzowane ujemnie, a ciało posiadające niedobór elektronów - dodatnio
- dotyk - elektryzowanie ciała naelektryzowanego z nienaelektryzowanym przez dotyk polega na przejsciu nadmiaru elektronów z jednego ciała na drugie.
- indukcja - polega na przemieszczaniu się elektronów swobodnych wewnątrz metalu (przewodnika).

4. Pole elektrostatyczne jest to przestrzeń w której na dowolne ładunki elektryczne działają siły elektrostatyczne.

a) Pole centralne - źródłem jest ładunek punktowy
b) Pole centralne - źródłem są ładunki jednoimienne
c) Pole centralne - gdy źródłem śa ładunki różnoimienne
d) Pole jednorodne - gdy źródłem są elektrody płaskie

5. Przewodnikami są wszystkie metale oraz grafit.
Atomy w metalach związane są w sieć krystaliczną, ale elektrony z zewnętrznych powłok elektronowych ,mogą przemieszczać się swobodnie między atomami. W obecności zewnętrznego pola elektrycznego swobodne elektrony przemieszczają się w sposób uporządkowany.

Izolatorami są: papier, tworzywa sztuczne, plastiki, szkło, żywice.
Charakteryzują się tym, że nie mają swobodnych elektronów.
W obecności zewnętrznego pola elektrycznego nie może nastąpić przemieszczenie się elektronów.

6. Napięcie elektryczne:

Jest to różnica potencjałów, warunkująca przepływ prądu. Jednostką napięcia jest 1V.

Wzór:

U = W/q

U - napięcie
W - praca
q - ładunek
12 4 12