Przetlumacz podany tekst na jezyk polski:

Are twelve days can give you a taste of life and discover its deepest meaning? Ten Oscar did not believe that it is possible, until the encounter with the mysterious Mrs. Rose, who has a history of career zapaśniczki and can find a way out of any situation ... Beautiful, smart, and not without humor story about how to overcome fear, to find faith and did not surrender in the face of misfortune. This book will give you strength and hope, and who knows? - Maybe even change your life ...

A very long time refused to before reading this book, though much about it and heard it from very different persons, in this and my professor. However, my reaction was always the same: what can they know about books? However, curiosity proved stronger: I wanted to see what kind of book, and why all the praise it so. Direction - the library. And this shock. It turned out that this is a book for children, at least in the children's section was. Oh God, I thought, they want to impress me fairy tales, I thought that this stage I am already behind! Can be seen in old age is child's play. Postponed. I left. But in the end I came back and took the book. And to me there a few years in this or in that direction will not do the difference. We'll see what we all delight. I took to be read. I read a book in one hour, and even swallowed it, not read. I was literally charmed her.

It tells about ten Oscar, who died of leukemia. In cope with everyday life helps him to the mysterious Mrs. Rose. It was Aunt Rose gets the idea of writing letters to "the honorable God" and the idea of treating each precious day of life as the next ten years. In this way, the title character each day by a letter describing the "ten years" of his life. He is someone for him ever closer and a little child before it opens up more and more. Share with him your thoughts, insights and problems. With each letter of the boy begins to increasingly believe in God. Is also becoming increasingly resigned to the fact that will have to die. After finishing reading occurred to me to be a lot of reflection and regret only one thing: that so reached for the late Oscar and Mrs. Rose. " Probably the greatest asset of this book is that it gives much food for thought, and as we know today is a little book that can act on the intellect of the reader, or make it feel the need to make some changes in your life.

After a lengthy analysis, I began to see "Oscar" as a sort of guide to life. By taking flesh in the ten-year boy, trying to give us the most important values in life. Tries to show that life is a gift and only those who might lose them, is able to appreciate fully. In a sense, this is a warning, but also an indication that you have to live hard, seize each day and squeeze him like a lemon, because no one knows when we come to say goodbye to the world.

According to some people 'Oscar' has much in common with "Little Prince", I think this is incorrect association. Books are totally different. First of all, "Oscar" is not a fairy tale, not a collection of metaphors understood intuitively. It describes everything straight, give the tray - surely for those who can not read between the lines. Playing on human emotions, and leaves its mark on the soul and mind of man. It is more realistic and perhaps precisely for this reason the reader goes straighter and it is easier to play.

Despite the sad topic, disease, death, loneliness, the book is very cheerful, even humorous. Filled with optimism and joy of her life. Oscar a little unusual to God, love of adventure (yes, we can find it!) And conversations with Aunt Rose for a long time to settle in the memory, are like the rays of the sun on cloudy sky. Frankly, she no longer know whether a book for children, or rather their parents. I know one that is timeless, unusual, beautiful, and despite the predictable end of a very optimistic and gives new hope. Eric Emmanuel Schmitt, himself a writer of genius I think. Who else he could write such a trite, yet profound story of life and death, and the role of the main character to embed a child, to the terminally ill? Simple language and humor to give the seriousness of the situation and show that everything that happens in life really depends on ourselves and our approach? All this is recognized in almost 80 pages is really something incredible and laudable. The book I recommend everyone absolutely no boundaries of age, gender, religion or belief. I believe that the 'Oscar and Mrs. Rose "should be required reading in schools, because they can learn more than all the books of the canon mandatory reading together. Who would not let him read it even admits not only run to catch up.

2

Odpowiedzi

2009-11-13T15:44:28+01:00
Dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Ten Oskar nie wierzył, że jest to możliwe, aż do spotkania z tajemniczą panią Rose, który w przeszłości karierę zapaśniczki i znajdzie wyjście z każdej sytuacji ... Piękne, inteligentne, i nie bez humoru opowieść o tym, jak pokonać strach, odnaleźć wiarę i nie poddać w obliczu nieszczęścia. Ta książka da wam siłę i nadzieję, a kto wie? - Może nawet zmienić swoje życie ... bardzo lo...
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T15:52:55+01:00
Dwanaście dni może dać tobie smak życia i odkryć jego najgłębsze znaczenie? Ten Oscar nie uwierzył, że to jest możliwe, do spotkania z tajemniczy Mrs. Rose, który ma historię zapaśniczki kariery i może odkryć drogę z jakąś sytuacją ... Piękny, inteligentny i nie bez historii humoru około jak pokonać strach, znaleźć wiarę i nie poddali się wobec nieszczęścia. Ta książka da tobie siłę i będzie miała nadzieję i, kto będzie wiedział? - Być może nawet zmień twoje życie ...

Bardzo długi czas odmówił do przed czytaniem tej książki, chociaż dużo o tym i usłyszany to od bardzo różnych osób, w tym i moim profesorze. Jednakże, moja reakcja była zawsze ta sama: co oni mogą wiedzieć o książkach? Jednakże, ciekawość udowodniła silniejszy: Chciałem widzieć jaki rodzaj książki i, dlaczego wszystko wysławianie to tak. Kierunek - biblioteka. I ten szok. To okazało się, że to jest książka dla dzieci, co najmniej w sekcji dzieci był. Och God, I myślałem, oni chcą zrobić wrażenie na mnie bajki, I myślałem, że ta scena, za którą I jestem już! Może zostać widziany w starości jest gra dziecka. Odłożył. Odszedłem. Ale w końcu I wróciłem i wziąłem książkę. I do mnie tam kilka lat w tym albo w tym kierunku nie zrobią różnicy. Będziemy widzieli co my wszyscy zachwyt. Wziąłem, by zostać przeczytany. Przeczytałem meldować jedną godzinę i nawet połknąłem to, nie przeczytał. Dosłownie zostałem urzeczony ją.

To mówi około dziesięciu Oscar, który umarł na białaczkę. W poradź sobie z codziennym życiem podaje jego tajemniczemu Mrs. Rose. To był Aunt Rose dostaje pomysłowi o pisaniu listów do " honorowego God" i pomysłu pertraktowania każdy cenny dzień życia jako następnych dziesięć lat. W ten sposób , charakter tytułu każdego dnia do listu opisującego "dziesięć lat" jego życia. On jest kimś dla jego kiedykolwiek bliżej i małe dziecko zanim to otwiera coraz bardziej. Udział z nim twoje myśli, wglądy i problemy. Z każdym listem chłopca zaczyna coraz więcej uwierzyć w God. Też staje się coraz więcej zrzekany do faktu, który będzie musiał umrzeć. Gdy kończenie czytania przyszło do głowy mi, by być dużo odbicia i żałować tylko jedną rzecz: to tak sięgnęło po późnego Oscar i Mrs. Rose. " Prawdopodobnie największy majątek tej książki jest, że to daje dużo rzeczy godnej przemyślenia i jako wiemy dzisiaj jest mała książka, która może postąpić według umysłu czytelnika, albo zrobić to odczuwa potrzebę, by zrobić jakieś zmiany w twoim życiu.

Po przydługiej analizie, I zacząłem widzieć "Oscar" jako rodzaj przewodnika do życia. Do brania ciała w rok dziesiąta chłopcu, próbując dać nam najważniejsze wartości w życiu. Próbuje pokazać, że to życie jest prezentem i tylko tymi, które mogłyby zgubić ich, jest w stanie się, by zyskać na wartości w pełni. W pewnym sensie , to jest ostrzeżenie, ale też znak, że musisz żyć mocno, zacinasz się każdego dnia i ściskasz jego jak cytryna, ponieważ nikt nie wie kiedy przychodzimy powiedzieć do widzenia do świata.

Według jakichś ludzi " Oscar" ma dużo wspólnie z "Little Prince", I myślę, że to jest niepoprawne stowarzyszenie. Książki są całkowicie różne. Przede wszystkim , "Oscar" nie jest bajką, nie zbiór metafor zrozumiał intuicyjnie. To opisuje wszystko prosto, dają tacę - pewnie dla tych, które nie mogą przeczytać między wierszami. Grając na ludzkich emocjach i zostawia jego znak na duszy i umyśle człowieka. To jest realistyczny i być może dokładnie dla tego powodu czytelnik idzie prostszy i to jest łatwiejsze, by zagrać.

Pomimo smutnego tematu, choroby, śmierci, samotności, książka jest bardzo radosna, nawet zabawny. Napełnił się z optymizmem i radością jej życia. Oscar mało niezwykły do God, miłości przygody (tak, możemy znaleźć to!) And rozmowy z Aunt Rose przez długi czas osiąść w pamięci, są jak promienie słońca na zachmurzonym niebie. Szczerze, ona już nie wiedz, czy książka dla dzieci, czy raczej ich rodzice. Znam jednego to jest ponadczasowe, niezwykłego, pięknego i pomimo przewidywalnego końca bardzo optymistycznego i daje nową nadzieję. Eric Emmanuel Schmitt, się pisarz geniusza, którego I myślę. Ktoś jeszcze , kogo on mógłby napisać takiej banalnej, jeszcze głębokiej historii o życiu i śmierci i rola głównego charakteru, by wbić dziecko, do z zakończeniem chorego? Prosty język i humor, by dać powagę sytuacji i pokazać, że wszystko, co zdarza się w życiu naprawdę zależy od siebie i nasze podejście? To wszystko jest rozpoznane w prawie 80 stronach jest naprawdę coś niewiarygodne i chwalebne. Książka I polecam każdego całkowicie żadne granice pełnoletni, rodzaj, religia albo wiara. Sądzę, że" Oscar i Mrs. Rose "powinien zostać wymagany szkoły wczytywania, ponieważ oni mogą nauczyć się więcej niż wszystkie książki kanon obowiązkowego czytania razem. Kto nie pozwoliłby jemu przeczytać tego nawet umożliwia nie tylko biec, by porwać.