Odpowiedzi

2009-11-14T17:45:49+01:00
Dyrektor:
- odpowiada za poziom nauczania w szkole
- zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły
-przyznaje nagrody lub wymierza kary pracownikom szkoły
-przewodniczy obradom rady pedagogicznej- zarządza finansami szkoły

Rada pedagogiczna
-zatwierdza plan pracy szkoły
-podejmuje decyzje w sprawie usunięcia ucznia ze szkoły
-przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian
-zatwierdza oceny uczniów na koniec semestru i decyduje o promocji do następnej klasy

Rada szkoły
-uchwala statut szkoły
-ocenia czy dyrektor dobrze zarządza finansami
- może samodzielnie starać się o finanse na rzecz szkoły
2 4 2
2009-11-14T17:57:09+01:00
Dyrektor:
1) przewodniczy radzie pedagogicznej;

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
Rada Pedagogiczna:
1. zatwierdza plan pracy szkoły;

2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
Rada rodziców:
1. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

2. może występować do rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły;

3. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł;
Samorząd Uczniowski:
1. uchwala regulamin swojej działalności;

2. przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

3. na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię o ocenianym nauczycielu;
1 5 1
2009-11-14T22:35:53+01:00
Odp;
-ocenami z zachowania .
-konkursami [ zawody ]
-życiem szkoły ..
:)
1 5 1