Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T17:41:24+01:00
* funkcja przedstawieniowa - Nadawca przekazuje odbiorcy informacje za pomocą języka. Znaki językowe są symbolami rzeczywistości pozajęzykowej.
* funkcja ekspresywna - Nadawca wyraża swoje uczucia, nadając wypowiedzi zabarwienie emocjonalne. Funkcja ta nie wiąże się z tematem, ale z formą wypowiedzi, dlatego nadawca stosuje wyrazy nacechowane uczuciowo, wykrzyknienia, apostrofy itp.
* funkcja impresywna- Nadawca nakłania odbiorcę do jakiś działań lub postaw. Funkcja ta wyraża się przede wszystkim w budowie wypowiedzi. Nadawca stosuje przywołania, zdania rozkazujące itp.
* funkcja poetycka - Nadawca zwraca uwagę odbiorcy na właściwości samego tekstu - jego cechy fonetyczne, gramatyczne, leksykalne. Funkcja ta przejawia się najczęściej w zastosowaniu licznych środków stylistycznych, a także w dbałości o rym, kompozycje itp.
* funkcja fatyczna - Nadawca przez zastosowanie określonych środków językowych nawiązuje i podtrzymuje kontakt z odbiorcą. Takie wyrazy jak: aha, hej, halo, słuchaj, bywaj itp. o niczym nie informują, lecz służą nawiązaniu, podtrzymaniu lub zakończeniu aktu mowy.
12 4 12
2009-11-17T17:41:52+01:00
Funkcja ekspresywna - polega na wyrażaniu, poprzez wypowiedź, emocji i stanów wewnętrznych osoby mówiącej

Funkcja impresywna – polega na wpływaniu na odbiorcę, nakłonieniu go do podjęcia pewnych działań, wywołaniu u niego określonych reakcji w postaci zachowań, postaw, przekonań.

Funkcja poetycka - funkcja wypowiedzi dotycząca samej jej formy. Funkcja poetycka dochodzi do głosu w każdym momencie, w którym wypowiedź odbiega od neutralnego toku. .

Funkcja fatyczna - funkcja wypowiedzi zorientowana na nawiązanie lub podtrzymanie kontaktu między rozmówcami (nadawcą i odbiorcą). Dominuje w takich wypowiedziach, jak telefoniczne "halo", "czy mnie słyszysz?", w formułach grzecznościowych typu "jak się masz?", "co u ciebie?" itp.

5 4 5
2009-11-17T17:44:15+01:00
Dobry Wieczór ;)

więc,
*Funkcja fatyczna to - podtrzymywanie kontaktu z odbiorcą poprzez elementy językowe takie jak słuchaj!, więc, aha, hej!, tak…, tak...
*Funkcja poetycka to - chodzi o estetykę tekstu. Nadawca zwraca uwagę na tekst np. metaforyka, porównania, epitety
*Funkcja impresywna to- nadawca nakłania odbiorcę do jakichś działań lub postaw, używa w wypowiedzi formę wołacza, skłania do określonego działania, np. Zosiu! Czytaj głośniej.
*Funkcja ekspresywna to - nadawca wyraża emocje, doznania w stosunku do odbiorcy, np. Kochanie!, syneczku, zwracając się do kogoś bliskiego
6 3 6