Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T18:19:02+01:00
Węgiel przepływa z organizmu do organizmu. Najpierw jako CO2, potem cukier, od czasu do czasu ulega odkładaniu w postaci złóż lub węglanów. Przez człowieka węgiel jest powrotem wprowadzany do obiegu, ale w nadmiernych ilościach. To, że rośliny zielne mają zdolność do zamiany CO2 w materię organiczną to połowa prawdy bo robią to tylko w ciągu dnia. Za dnia w przeważającej ilości zachodzą procesy prowadzące do wydzielania tlenu. Jest to ustabilizowany proces w pewnych granicach, dlatego mamy tyle a nie więcej ani mniej tlenu w atmosferze. Człowiek zakłóca naturalny obieg węgla.
6 3 6
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T19:09:36+01:00
KRĄŻENIE WĘGLA W PRZYRODZIE
Węgiel wchodzi w skład wszystkich związków organicznych, dlatego jego krążenie w przyrodzie jest prawie jednoznaczne z krążeniem materii w ogóle. Nie można tu jednak zapomnieć, że węgiel istnieje również w postaci związków nieorganicznych, które także mają niebagatelne znaczenie w przyrodzie.

Atmosfera
Pomimo, iż udział procentowy węgla w powietrzu wynosi tylko około 0, 03%, to jego ilość zawarta w całej atmosferze jest znacznie wyższa. Dzięki niemu rośliny mogą przeprowadzać niezbędny do przetrwania proces fotosyntezy. Przyswojony w ten sposób węgiel może dotrzeć do kolejnych konsumentów piramidy troficznej. Sposobów dopływu węgla do atmosfery jest kilka. Jednym z nich - najstarszym - jest proces oddychania żywych organizmów. Również duże ilości CO2 dostają się do atmosfery podczas erupcji wulkanów. Kolejnym sposobem, mającym większe znaczenie dopiero od końca XVIII wieku, jest spalanie paliw kopalnych, czyli przywracanie do atmosfery tego węgla, który został wyłączony z obiegu przed wielu milionami lat. Mało wydajnym sposobem pozyskiwania węgla do atmosfery jest uwalnianie go ze skał węglanowych. Skały takie były od wielu stuleci wypalane w piecach, zwanych wapiennikami, aby uzyskać wapno palone, przede wszystkim do wyrobu zaprawy murarskiej. Obecnie w podobnych celach, ale na nieporównywalnie większą skalę, prowadzą to działanie cementownie.

Wody oceanów
Wody oceanów nie oznaczają w tym rozumieniu tylko rozpuszczalnika dwutlenku węgla, ale dotyczą całego ekosystemu, w którym żyją producenci mikroskopijnych rozmiarów. Na stężenie CO2 w wodzie główny wpływ ma intensywność procesów fotosyntezy, one natomiast zależą od ilości CO2 w wodzie. Należy tutaj dodać, że dwutlenek węgla jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, jednakże jego rozpuszczalność zależy od temperatury i zasolenia wody. Stan równowagi zachodzi, gdy stężenie CO2 w wodzie jest wyższe niż w powietrzu.

Rośliny
Stan biomasy całej kuli ziemskiej pozostaje względnie stały, jego zmiany spowodowane są działaniami z zewnątrz. W minionych epokach geologicznych na stan równowagi duży wpływ miały zmiany klimatu. W okresie karbońskim, czyli węglowym, klimat podobny był do dzisiejszego równikowego. Dlatego ówczesna roślinność była wyjątkowo bogata, dzięki czemu powstały ogromne złoża węgla kamiennego. Łączna biomasa roślin, w przeciwieństwie do permu, gdzie klimat był na ogół suchy, była bardzo wysoka. Obecnie na zawartość węgla w roślinach ma wpływ niszczenie przez człowieka np. wielkich połaci lasów tropikalnych, jak również coraz szybszy rozwój miast powodujący zagładę terenów zielonych.

Martwa materia ograniczona
Martwą materię organiczną można odnaleźć w każdym ekosystemie w różnych ilościach. Pochodzi ona z obumierających roślin, jak również szczątków innych organizmów żywych. Współcześnie tylko niewielkie ilości materii organicznej zostają na stałe wyłączone z obiegu węgla. Dotyczy to np. osadów dennych w jeziorach i tworzących się pokładów torfu na torfowiskach. Pomimo, iż materia organiczna ulega z czasem rozkładowi, jej niedobór zostaje natychmiast wyrównany przez nowy jej napływ (przynajmniej w ekosystemach naturalnych). Przykrym zjawiskiem nasilającym się i powszechnym w rolnictwie jest ubytek próchnicy w glebach uprawnych. Węgiel, który był w nich zawarty, obecnie znajduje się w atmosferze.
9 3 9