Odpowiedzi

2009-11-23T08:41:11+01:00
Dane:
f1=20Hz
f2=20kHz=20000Hz
v=330m/s

Szukane:
lambda=?
Lambda=v*T=v/f
Lambda1=330/20=16,5 m
Lambda 2=330/20000Hz=0,0165m=16,5 mm
Odp. dlugosc fali dla 20Hz=16,5m
dlugosc fali dla 20000Hz=16,5mm