Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:43:45+01:00
Przykładowy bilans spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

03.06.2004

C.K.M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością20 - 701 Szczęśliwiceul. Izoldy 10

Bilans na 31.12.xx

Grupa


Poz.*


Aktywa (nazwa pozycji)


Stan na początek roku


Stan na koniec roku


Bilans zmian *

A


1


Aktywa trwałe


24.450


27.420


2.970

I


2


Wartości niematerialne i prawne


100


80


-20

1


3


Koszty zakończonych prac rozwojowych

2


4


Wartość firmy

3


5


Inne wartości niematerialne i prawne


100


80


-20

4


6


Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II


7


Rzeczowe aktywa trwałe


18.200


21.320


3.120

1


8


Środki trwałe


18.200


21.120


2.920

a)


9


grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)


800


800b)


10


budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej


10.000


12.500


2.500

c)


11


urządzenia techniczne i maszyny


4.000


4.400


400

d)


12


środki transportu


2.400


2.200


-200

e)


13


inne środki trwałe


1.000


1.220


220

2


14


Środki trwałe w budowie

200


200

3


15


Zaliczki na środki trwałe w budowie

III


16


Należności długoterminowe


150


120


-30

1


17


Od jednostek powiązanych


50


20


-30

2


18


Od pozostałych jednostek


100


100IV


19


Inwestycje długoterminowe


5.250


5.340


90

1


20


Nieruchomości


1.640


1.760


120

2


21


Wartości niematerialne i prawne

3


22


Długoterminowe aktywa finansowe


3.610


3.580


-30

a)


23


w jednostkach powiązanych


2.960


3.030


70

-


24


udziały lub akcje


1.860


2.130


270

-


25


inne papiery wartościowe

-


26


udzielone pożyczki


1.100


900


-200

-


27


inne długoterminowe aktywa finansowe

b)


28


w pozostałych jednostkach


650


550


-100

-


29


udziały lub akcje


650


550


-100

-


30


inne papiery wartościowe

-


31


udzielone pożyczki

-


32


inne długoterminowe aktywa finansowe

4


33


Inne inwestycje długoterminowe

V


34


Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe


750


560


-190

1


35


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego


50


502


36


Inne rozliczenia międzyokresowe


700


510


-190

B


37


Aktywa obrotowe


18.750


21.580


2.830

I


38


Zapasy


5.020


5.620


600

1


39


Materiały


1.280


1.420


140

2


40


Półprodukty i produkty w toku


120


180


60

3


41


Produkty gotowe


3.300


3.800


500

4


42


Towary


300


200


-100

5


43


Zaliczki na dostawy


20


20


0

II


44


Należności krótkoterminowe


9.500


10.100


600

1


45


Należności od jednostek powiązanych


800


900


100

a)


46


z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:


800


900


100

-


47


do 12 miesięcy


800


900


100

-


48


powyżej 12 miesięcy

b)


49


inne

2


50


Należności od pozostałych jednostek


8.700


9.200


500

a)


51


z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:


8.050


8.500


450

-


52


do 12 miesięcy


5.600


5.800


200

-


53


powyżej 12 miesięcy


2.450


2.700


250

b)


54


z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń


300


250


-50

c)


55


inne


350


450


100

d)


56


dochodzone na drodze sądowej

III


57


Inwestycje krótkoterminowe


4.000


5.400


1.400

1


58


Krótkoterminowe aktywa finansowe


4.000


5.400


1.400

a)


59


w jednostkach powiązanych

-


60


udziały lub akcje

-


61


inne papiery wartościowe

-


62


udzielone pożyczki

-


63


inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)


64


w pozostałych jednostkach


400


600


200

-


65


udziały lub akcje


400


600


200

-


66


inne papiery wartościowe

-


67


udzielone pożyczki

-


68


inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)


69


środki pieniężne i inne aktywa pieniężne


3.600


4.800


1.200

-


70


środki pieniężne w kasie i na rachunkach


3.600


4.800


1.200

-


71


inne środki pieniężne

-


72


inne aktywa pieniężne

2


73


Inne inwestycje krótkoterminowe

IV


74


Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


230


460


230
75


Aktywa razem


43.200


49.000


5.800

Grupa


Poz.*


Pasywa (nazwa pozycji)


Stan na początek roku


Stan na koniec roku


Bilans zmian*

A


76


Kapitał (fundusz) własny


28.000


31.500


3.500

I


77


Kapitał (fundusz) podstawowy


21.000


21.000II


78


Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III


79


Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV


80


Kapitał (fundusz) zapasowy


3.100


5.200


2.100

V


81


Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny


1.100


1.000


-100

VI


82


Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII


83


Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII


84


Zysk (strata) netto


2.800


4.300


1.500

IX


85


Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B


86


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


15.200


17.500


2.300

I


87


Rezerwy na zobowiązania


400


500


100

1


88


Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego


240


180


-60

2


89


Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

100


100

-


90


długoterminowa

80


80

-


91


krótkoterminowa

20


20

3


92


Pozostałe rezerwy


160


220


60

-


93


długoterminowe


80


140


60

-


94


krótkoterminowe


80


80


0

II


95


Zobowiązania długoterminowe


240


180


-60

1


96


Wobec jednostek powiązanych

2


97


Wobec pozostałych jednostek


240


180


-60

a)


98


kredyty i pożyczki


240


180


-60

b)


99


z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)


100


inne zobowiązania finansowe

d)


101


inne

III


102


Zobowiązania krótkoterminowe


14.400


16.590


2.190

1


103


Wobec jednostek powiązanych

a)


104


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-


105


do 12 miesięcy

-


106


powyżej 12 miesięcy

b)


107


inne

2


108


Wobec pozostałych jednostek


12.400


14.390


1.990

a)


109


kredyty i pożyczki


1.240


1.620


380

b)


110


z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)


111


inne zobowiązania finansowe

d)


112


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:


10.400


11.800


1.400

-


113


do 12 miesięcy


7.200


8.300


1.100

-


114


powyżej 12 miesięcy


3.200


3.500


300

e)


115


zaliczki otrzymane na dostawy

f)


116


zobowiązania wekslowe

g)


117


z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń


360


470


110

h)


118


z tytułu wynagrodzeń


350


380


30

i)


119


inne


50


120


70

3


120


Fundusze specjalne


2.000


2.200


200

IV


121


Rozliczenia międzyokresowe


160


230


70

1


122


Ujemna wartość firmy

2


123


Inne rozliczenia międzyokresowe


160


230


70

-


124


długoterminowe

-


125


krótkoterminowe


160


230


70
126


Pasywa razem


43.200


49.000


5.800
2 3 2