1.Podaj przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
2.Jakie zmiany ustrojowe wprowadził car Mikołaj I w Królestwie Polskim w 1832 r.?
3.Wymień najważniejsze punkty programu politycznego Hotelu Lambert
4.Co wiesz na temat działalności Związku Narodu Polskiego?
5.Jaką rolę w rabacji galicyjskiej odegrali urzędnicy austriaccy ?
6.Omów poglądy "czerwonych" na sprawę uwłaszczenia chłopów
7.Wymień najważniejsze bitwy powstania litopadowego
8.Jakie represje dotknęły Polaków uczestniczących w powstaniu listopadowym ze strony cara ?
9.Wymień najważniejsze punkty programu politycznego rewolucyjnego obozu emigracyjnego.
10.Co wiesz na temat działalności Związku Plebejuszy ?
11.Opisz przebieg Wiosny Ludów w Poznańskiem
12.Omów działania R.Traugutta jako dyktatora powstania styczniowego
13.Jakie były przyczyny upadku powstania listopadowego ?
14.Jaką rolę w powstaniu listopadowym odegrała Emilia Plater?
15.Jaki był sotsunek poszczególnych obozów emigracyjnych do sprawy chłopskiej ?
(Hotel Lambert , TDP , Lud Polski )
16.Co wiesz na temat działalności ks. Piotra Ściegiennego ?
17.Jakie były skutki rewolucji 1848 roku w Galicji i Poznańskiem ?
18.Omów poglądy obozu "białych" na sprawę uwłaszczenia chłopów oraz kwestię niepodległości Polski.
19.Scharkteryzuj pierwszą noc powstania listopadowego.
20. Napisz imiona i nazwiska dwóch dyktatorów powstania listopadowego.
21.Wymień najważniejsze punkty programu politycznego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
22.Co wiesz na temat Centralizacji Poznańskiej ?
23.Opisz przebieg Wiosny Ludów w Galicji
24.Jakie były przyczyny powstania sytczniowego ?
Proszę :)

1

Odpowiedzi

  • Sasu
  • Rozwiązujący
2009-11-23T19:47:56+01:00
1. Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji z 1815 roku. Aleksander I w 1819 roku zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną. W 1820 zawieszono wolność zgromadzeń i zakazano działalności masonerii. W 1822 skazano Waleriana Łukasińskiego, przywódcę Wolnomularstwa Narodowego. W 1823 Rosjanie rozbili sieć tajnych stowarzyszeń w prowincjach zabranych. Mikołaj Nowosilcow rozpoczął prześladowanie członków towarzystw filomatów i filaretów. W 1825 car zlikwidował jawność obrad sejmowych.

3. Zrzeszał cywilne i wojskowe kierownictwo powstania listopadowego oraz część inteligencji. Konserwatyści uważali, że Polska może odzyskać niepodległość tylko dzięki wielkiej wojnie mocarstw europejskich. Działalność ich polegała przede wszystkim na prowadzeniu działań dyplomatycznych. Próbowali przekonać Francję i Wielką Brytanię, że Rosja złamała jedną z zasad kongresu wiedeńskiego – równowagę sił. Książę Adam Jerzy Czartoryski rozesłał rządom europejskim memoriał informujący o przebiegu wydarzeń w Królestwie Polskim w latach 1830 - 1831. Poprzez swoich agentów podsycał ruchy narodowowyzwoleńcze na Bałkanach. Zwolennicy obozu konserwatywno-liberalnego uważali, że Polska odrodzona w granicach porozbiorowych powinna się stać monarchią konstytucyjną, opartą na Konstytucji 3 Maja. W 1833 roku powstał tajny Związek Jedności Narodowej, który występował z wyraźnym programem monarchicznym, sugerując powołanie na tron księcia Adama Czartoryskiego.

4.Dominującą pozycję w ugrupowaniu i w dużym stopniu niezależną od TDP pełnili działacze lewicowi, wyznający socjalizm utopijny - Edward Dembowski i Henryk Kamieński. Dążyli oni do szybkiego wybuchu ogólnonarodowego powstania, połączonego z rewolucją społeczną której celem było wyzwolenie ludu. Kamieński liczył też na zrewolucjonizowanie ludu rosyjskiego, co miało wywołać międzynarodowy zryw ludowy przeciwko caratowi.
ZNP połączył kilka wcześniej założonych organizacji konspiracyjnych. Działał przede wszystkim w miastach, w szczególności w Warszawie i Lublinie skupiając głównie inteligencję i rzemieślników. Ze względu na przywiązywanie dużej wagi do sprawy chłopskiej, z organizacją współpracował Piotr Ściegienny.

7.
# bitwa pod Stoczkiem – 14 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
# bitwa pod Dobrem – 17 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
# I bitwa pod Wawrem – 19 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
# bitwa pod Białołęką – 24 lutego – 25 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
# II bitwa pod Wawrem – 31 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
# bitwa pod Dębem Wielkim – 31 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
bitwa pod Nowogrodem – 23 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
bitwa pod Ostrołęką – 26 maja 1831, przegrana przez wojska polskie

24. Przyczyny :
* porażka Rosji w wojnie krymskiej (wojna Rosji z koalicją Turcji, Anglii, Francji i Sardynii)
* branka
* sukcesy Włochów (przy pomocy Francji pokonali Austrię i zjednoczyli większą część swojego kraju)
* zaostrzenie represji ; aresztowania polskich patriotów

23. Wiadomość o upadku Metternicha poruszyła całe społeczeństwo polskie zaboru austriackiego. Wszędzie powstawały komitety i oddziały gwardii narodowej. Masowo ukazywały się pisma i ulotki. Już 18 marca 1848r. liberalni działacze lwowscy przygotowali list do cesarza, podpisany przez 12 tys. osób, żądający zapewnienia wolności słowa, zwołania sejmu, uwłaszczenia, spolszczenia szkół
i urzędów. Jednocześnie z polecenia Towarzystwa Demokratycznego, wezwano ziemian do ogłoszenia w dniu Wielkanocy zniesienia pańszczyzny. Szlachta, pozostająca ciągle pod żywym wrażeniem antyszlacheckiego ruchu chłopskiego sprzed 2 lat, sama chciała wyrzec się swoich uprawnień, aby pozyskać wieś. Te poczynania uprzedził gubernator Franciszek Stadion, który bez porozumienia z Wiedniem w pośpiechu ogłosił 22 kwietnia patent uwłaszczeniowy.
Władze podjęły także inne kroki, aby zahamować działalność demokratów. W Krakowie zażądano usunięcia emigrantów i zaprzestania wyrobu broni. Lud odpowiedział na to demonstracjami i budowaniem barykad. Wówczas Austriacy zbombardowali z Wawelu miasto i zmusili je 26 kwietnia do kapitulacji.
Wschodnią Galicję zamieszkiwali w większości Ukraińcy, głównie ludność chłopska, której polska szlachta odmawiała prawa do swobodnego rozwoju narodowego. Sytuację tą wykorzystał F. Stadion, który zachęcił Ukraińców, aby zwrócili się do cesarza o ochronę przed uciskiem polski i zaproponował podział Galicji na dwie części, polską i ukraińską. Wysiłki demokratów polskich, mające na celu bezpośrednie porozumienie się z Ukraińcami, dały niewielkie rezultaty. Podobnie jak w przypadku Węgrów, przeciwko którym władze popchnęły Chorwatów, tak w Galicji polityka pod hasłem „dziel i rządź” ułatwiała Austrii panowanie.
Mimo różnych poczynań biurokracji austriackiej, dopóki w całym państwie trwała rewolucja, nie można było myśleć o pełnym zastosowaniu siły na terenach polskich. W wyborach do parlamentu ogólnoaustriackiego zwyciężyli działacze liberalni, a rząd musiał poczynić sporo ustępstw. Gubernatorem Galicji został Polak, miasta uzyskały samorząd, przywrócono prawa językowi polskiemu.

16. W świetle zachowanych dokumentów trudno jednoznacznie określić poglądy Piotra Ściegiennego.
Podstawą jego działalności publicznej była jednoczesna walka o niepodległość Polski i o pełne uwłaszczenie chłopów. Postulował zniesienie wielkiej własności ziemskiej. Walkę przeciw posiadaczom chłopstwo miało prowadzić w sojuszu z mieszkańcami miast i "dobrymi panami", dobrowolnie wyzbywającymi się swej ziemi.
Po przebudowie wsi miała nastąpić walka o "pełną swobodę", prowadzona razem z ludem rosyjskim i zakończona zniesieniem monarchii.
W swej działalności Ściegienny podpierał się autorytetem Kościoła, czego najlepszym przykładem jest List Ojca Świętego, dający liczne odpusty i błogosławieństwa w zamian za walkę przeciw panom i monarchom. Szczęście wieczne można było uzyskać według Ściegiennego tylko przez "walkę z Moskalami"; tak miało wynikać z "prawdziwego wykładu nauk Jezusa Chrystusa"

10. Związek Plebejuszy został założony w 1842 przez księgarza Walentego Stefańskiego w Poznaniu. Organizacja skupiała rzemieślników, czeladników i młodzież. Związek plebejuszy nawoływał do ludowego powstania, zniesienia własności prywatnej na czas powstania, sprawiedliwego podziału dóbr, zniesienia podziału stanowego oraz przyznania prawa do pracy.

13. Przyczyny klęski powstania :
* przewaga militarna Rosji
* nieudolność, niezdecydowanie i brak wiary w zwycięstwo wodzów naczelnych
* obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej
* brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej (a więc w powstaniu nie brało udziału całe społeczeństwo)

14. Emilia jest jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na Litwie. Jako kobieta nie zostaje jednak dopuszczona do narad komitetu kierującego w Wilnie. Podejmuje sama plan zdobycia Dyneburga. Uzbrojona w pistolety i sztylet wyrusza walczyć w powstaniu. Uformowała oddział partyzancki.
2 5 2