Program srednia;
var
wynik : real;
tmp : real;
n,razem : real;
begin
writeln ('Podaj liczbe skladnikow: ');
readln(n);
wynik:=0;
writeln('Podaj skladniki ');
readln(n);
razem :=0;
for wynik:=1 to 12 do
begin
writeln ('podaj liczbe');
readln(tmp);
wynik:=wynik+tmp;
end;
wynik:=wynik/n;
writeln('Srednia wynosi: ',wynik);
readln;
end


ZROBIC ABY PROGRAM DZIALAL I OBLICZAL SREDNIA

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:22:17+01:00
Program suma;
USES CRT;

var
a, b, d, s: integer;
c: real;


begin
clrscr;

writeln ('program liczący średnią podanych liczb');
writeln ('aby zakończyć wpisywanie liczb, podaj 0');

s:=0;
b:=0;


REPEAT
writeln ('podaj liczbę całkowitą');
readln (a);

s:=s+1;
b:=b+a;

UNTIL a=0;

begin
c:= b/s;

writeln ('średnia=', c :100:2);
end;
readln;
end.