Odpowiedzi

2009-11-27T19:47:58+01:00
ZAKON JEZUITÓW

Męski zakon założony przez Hiszpana Ignacego Loyle w 1534r i zatwierdzony przez Pawła III w 1540r. Główny cel został określony jako wspieranie kościoła, a zwłaszcza Papieża w realizacji najtrudniejszych zadań m.in.: obrona katolicyzmu i papiestwa, zwalczanie reformacji i innych herezji, szerzenie wpływów kościoła na życie społeczne, praca misyjna w krajach niekatolickich.
Założyciel nadał im ściśle zhierarchizowaną strukturę w rezydującym w Rzymie, dożywotnio wybieranym głównym generałem na czele.
Do Rzeczpospolitej zostali sprowadzeni w 1564r. Już na początku uzyskali pozycję najważniejszego zakonu. W końcu XVI w zakon doprowadził do zawarcia unii kościoła katolickiego z cerkwią prawosławną w Rzeczpospolitej.
W XVI- XVIII w Jezuici prowadzili większość szkół średnich. Rozwijały się w nich nauki ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia, historia sztuki, język nowożytny. Wzrosła także nauka języka ojczystego. Wszystkie z nich cieszyły się dużą popularnością wśród szlachty. Pod wpływem oświecenia, a także w rywalizacji z reformującym się szkolnictwem pijarskim, następowały istotne zmiany w programie nauczania szkół jezuickich Niektóre kolegia osiągnęły wysoki poziom. Jezuici zamierzali także prowadzić Akademię Krakowską, o którą wciąż trwały spory.
Do towarzystwa Jezuickiego należeli m.in.: Piotr Skarga, Andrzej Bobola i św. Stanisław Kostka.
1 1 1
2009-11-27T19:51:05+01:00
Zakon dominikanów to potoczna nazwa Zakonu Braci KaznodziejówZakon ten został założony na początku XIII wieku przez Dominika Guzmana (1171-1221)Bracia Kaznodzieje za główne swoje zadanie uważają głoszenie Ewangelii. W odróżnieniu od innych zakonów nie mają swojego zawołania ani jasno sprecyzowanej duchowości. Charakterystycznym rysem dominikanów jest pewien intelektualizm, wyrażający się w dogłębnym studium. Poznawanie Boga jest u dominikanów nierozłącznie związane z kontemplacją czyli osobistym spotkaniem, osobistą relacją z Bogiem. Na tej relacji opierają swoje nauczanie, zgodnie z zasadą. Może być mój ulubiony:))
2009-11-27T19:51:56+01:00
Niemiecki zakon rycerski zwany popularnie Krzyżakami założony został w 1109r. pod nazwa Zakonu Szpitalnego
Najświętrzej Maryji Panny w Jerozolimie . Zakon ten miał strawować opieke nad pielgrzymami niemieckimi przybywającymi do Królestwa Jerozolimskiego . W 1198r. zakon krzyżacki został przekształcony w zakon rycerski do walki zbrojnej z niewiernymi .Wyparty z Jerozolimy znalazł pole działania wśród pogańskich Kumanów na Węgrzech .Ale w roku 1225 został równierz stamtąd wygnany .W roku 1226 krzyżacy zostali wezwani przez Kondrada Mazowieckiego do walki z Prusami . Jedenaście lat potem zakon krzyżacki połączył się z zakonem Kawalerów Mieczowych w Inflantach .
W 1309r. Wielki Mistrz przeniósł stolice zakonu z Wenecji do Malborka . Znakomita organizacja ekonomiczna , handel , rzemiosło , kolonizacja miejska i wiejska doprowadziła państwo zakonne do rozkwitu gospodarczego i potęgi politycznej .Malbork stał się jedną z najpotężniejszych twierdz europejskich .Krzyżacy organizowali wyprawy na Litwę zwłaszcza na Żmudz ,której zdobycie miało ogromne znaczenie .Przede wszystkim chodziło im o to , aby podbić Żmudz i połączyc się z zakonem na ziemiach pruskich i inflanckich . Ekspansja zakonu krzyżackiego prowadzona często pod pozorem nawracania pogan , przyczyniła się do zawarcia uni polsko - litewskiej . W 1409r. chcąc doprowadzić do osłabienia kontaktów polsko - litewskich krzyżacy wywołali wojnę . Niestety rok pózniej ponieśli klęske przegrywając bitwę pod Grumwaldem ( 15.V|| .1410.r)
Procesy prowadzone w X|V w. przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego dążyły do odzyskania ziem polskich przez krzyżaków .W Inowrocławiu w 1320r. odbył się pierwszy proces toczący się o Pomorze Gdańskie , zagarnięte przez Krzyżaków w 1309 r.Wyrok sądu nakazywał ,aby Krzyżacy zwrócili Polsce Pomorze Gdańskie i zapłacili odszkodowanie .Jednak Krzyżacy mając przewagę militarną wyroku tego nie uznali .W Warszawie w 1339 r.odbył się drugi proces i trwał 7 miesięcy . Sąd orzekł ,że Krzyżacy mają zwrócić Polsce zagarnięte terytoria z ziemią chełmińską i michałowską oraz zapłacić odszkodowanie . Ale i tym razem Krzyżacy nie podporządkowali się wyrokowi . Kazimierz Wielki nie chciał dochodzić spraw drogą zbrojną lecz dyplomatyczną .Po długich zmaganiach zawarł w 1343r. z Krzyżakami traktat w Kaliszu na mocy , którego Polska odzyska Kujawy i ziemię dobrzyńską .W 1454r. król Kazimierz czwarty Jagielończyk wydał akt inkoronacji i wcielił ziemie państwa krzyżackiego do Polski , wydając tym samym wojnę zwaną trzynastoletnią (1454- 1466) .W wyniku tej wojny Krzyżacy utracili Prusy Królewskie i stali się lennikani Polski. W roku 1525 wielki mistrz Albrecht przekształcił zakon w lenne Polsce księstwo świeckie tzw. Prusy Książęce . Szczątki zakonu przetrwały w Niemczech i Austrii. W 1929r. przekształcono je w zakon świecki .