Zadanie ma być zrobione do gminy Olkusz z góry dziex
to są pytania:
1.Ilu radnych liczy rada gminy?
2.Jakie komisje rady u was działają?
3.Kto jest waszym wójtem(burmistrzem lub prezydentem miasta)?
4.Jak można w waszej gminie zgłosić kandydata na radnego?
5.Kiedy odbywa się najbliższe posiedzenie rady?
6.Jakie działają instytucje i przedsiębiorstwa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:01:05+01:00
1.
PRZEWODNICZĄCY
Jan KUCHARZYK

WICEPRZEWODNICZĄCY
Leszek OSUCH

WICEPRZEWODNICZĄCY
Wojciech GLEŃ

WICEPRZEWODNICZĄCY
Apolinary ĆWIĘCZEK

Przemysław BLOCH

Kazimierz CHECHELSKI - Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
Wacław CHŁOSTA
Apolinary ĆWIĘCZEK - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Andrzej ĆWIKLIŃSKI - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Janusz DĄBEK - Przewodniczący Komisji Lokalowej
Andrzej DRAPACZ
Jarosław GAŁKA
Wojciech GLEŃ - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Renata KASZA
Łukasz KMITA - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
Jan KUCHARZYK - Przewodniczący Rady Miejskiej
Lucyna KULAWIK
Stanisław ŁYDKA - Przewodniczący Komisji Budżetowej
Leszek OSUCH - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jerzy PANDEL - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
Józef SARECKI - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej
Zdzisław SOLECKI
Leszek SZOTA
Edward SZUMERA
Marek TRZCIONKOWSKI - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech WADAS
Marcin WÓJCIK - Przewodniczący Komisji Praworządności i Samorządności.

2.
Komisja Budżetowa
Komisja d/s Rolnictwa i Terenów Wiejskich
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
Komisja Lokalowa
Komisja Oświaty i Kultury
Komisja Praworządności i Samorządności
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

3.
Dariusz Rzepka Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Marcin Pietraszewski Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
Włodzimierz Łysoń Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
Katarzyna Konieczny Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz
Adriana Solecka Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz

4.
V. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady

§ 24. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1-3 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Rada ustala liczbę Wiceprzewodniczących w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. W przypadku, gdy kandydaci nie uzyskali w pierwszym głosowaniu wymaganej liczby głosów, głosowanie powtarza się.

4. W drugim głosowaniu ogranicza się ilość kandydatów do dwóch tj. tych, którzy uzyskali największe ilości głosów w pierwszym głosowaniu. W sytuacji, gdy więcej niż dwóch kandydatów uzyskało największe ilości głosów – do drugiego głosowania przechodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali największe ilości głosów.

5. Jeżeli w drugim głosowaniu wybór nie zostanie dokonany, Przewodniczący obrad zarządza przerwę. Po przerwie przeprowadza się trzecie głosowanie wg zasad obowiązujących w drugim głosowaniu. Jeżeli w trzecim głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie, wybory przeprowadza się od nowa.

6. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady - bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

7. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

8. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 7, w ciągu 1 m-ca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

***
5.
-nie wiem-

6.
-nie znalazłam-