Odpowiedzi

2009-11-28T11:06:37+01:00
-Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości a w przypadku braku dowodu, zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta lub Gminy.
-Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie
o ukończeniu kursu lub szkolenia.
-Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.
-Zaświadczenie z ZUS o pobieraniu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego z podaną podstawą jego naliczania - jeśli taki zasiłek pobierałeś;
- Zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy ( w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni);
- Decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej - jeśli miałeś
zarejestrowaną i prowadziłeś działalność gospodarczą;
- Zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy- jeśli taką działalność lub współpracę prowadziłeś;
- Zaświadczenie wydane przez ZUS lub KRUS o okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy - jeśli pobierałeś z tego tytułu rentę;
- Zaświadczenie o miesięcznej wysokości wynagrodzenia brutto, od którego istniał obowiązek
opłacenia składki na Fundusz Pracy - dotyczy osób, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną:
- Książeczkę wojskową - dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową;
- Świadectwo zwolnienia z Aresztu lub Zakładu Karnego; jeżeli w czasie pobytu w Zakładzie Karnym byłeś zatrudniony , to zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach.

Inne dokumenty:

- Nakaz podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o posiadanym
gospodarstwie rolnym.
- Osoby zamieszkujące wspólnie z właścicielem gospodarstwa rolnego do 2 ha przeliczeniowych
przedkładają do wglądu nakaz podatkowy lub aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy lub
Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego; w przypadku zamieszkiwania z właścicielem
gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych decyzję z KRUS o niepodleganiu
ubezpieczeniu społecznemu jako domownik rolnika.

2009-11-28T11:11:12+01:00
- dowód osobisty

- oryginał świadectw pracy i ich kserokopie

- Zaświadczenie o dochodzie brutto

- legitymacja ubezpieczeniowa

-Zaświadczenie z ZUS o pobieraniu w okresach poprzedzających rejestrację zasiłków

-Książeczka wojskowa (mężczyźni).

-Świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz innych dokumentów
koniecznych do ustalenia kwalifikacji zawodowych (oryginał i kserokopia).

-Osoby zamieszkałe na terenach gmin powinny przedstawić zaświadczenie z Gminy
o posiadaniu (bądź nie) gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe).