Przetłumacz na angielski: the campaign was started because young people .
-wanted to fight European governments .
- thought that it would give them more power.
-did not want to wait any longer for others to act.
-knew the governments didn't want to take action.
Young people want to reduce the CO2 emissions.
-in as much time as the EU planned to do.
-in a shorter period of time than the EU.
-by eight per cent in eight years .
-by one per cent per year.
What are students going to do to cut down on CO2 emissions?
-Find new sources of energy.
-Use less energy themselves .
-Stop using computers and stereos.
-Use the sun's heat to produce energy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T16:13:25+01:00
Akcję rozpoczęto ponieważ młodzi ludzie.
-chciał walczyć rządów europejskich.
- Myśli, że daje im większą moc.
-Nie chciałem już dłużej czekać na inne działania.
-wiedział, rządy nie chcą podejmować działania.
Młodzi ludzie chcą zmniejszyć emisję CO2.
-na tyle czasu, ile UE planowała zrobić.
-w krótszym czasie, niż w UE.
-o osiem procent w ciągu ośmiu lat.
-jeden procent rocznie.
Jakie są studenci zrobią na celu zmniejszenie emisji CO2?
-Znalezienia nowych źródeł energii.
-Zużywają mniej energii siebie.
-Stop, korzystających z komputerów i stereo.
-Użyj ciepło słoneczne do produkcji energii.
2009-11-30T16:14:23+01:00
Akcję rozpoczęto ponieważ młodzi ludzie.-chciał walczyć rządów europejskich. - myśli, że daje im większą moc.-nie chciał już dłużej czekać na inne działania.-Wiedziałem rządy nie chcą podejmować działania. Młodzi ludzie chcą zmniejszyć emisję CO2.-na tyle czasu, ile UE planowała zrobić.-w krótszym czasie, niż w UE.-o osiem procent w ciągu ośmiu lat.-o jeden procent rocznie. Co są studenci zrobią na celu zmniejszenie emisji CO2?-znaleźć nowe źródła energii.-zużywają mniej energii siebie.-Stop, korzystających z komputerów i stereo. wykorzystać dane ciepło słoneczne do produkcji energii.
2009-11-30T16:18:52+01:00
Kampania została zaczęta, ponieważ młodzi ludzie .
-chcieli walczyć o europejskie rządy .
- myśleli, że to da im więcej władzy.
- nie chcieli już czekać, ponieważ mogli działać.
-wiedzieli, że rządy nie chcą podjąć działań.
Młodzi ludzie chcą zmniejszyć CO2 emisje.
-tak samo jako UE zaplanowała zrobić.
-w krótszym okresie czasu niż UE.
-do ośmiu procent w ciągu ośmiu lat.
-do jednego procent rocznie.
Co studenci będą robili, by ograniczyć CO2 emisje?
-Znajdą nowe źródła energii.
-Sami użyją mniej energii.
-Przestaną używać komputerów i stereo.
-Użyją energię słoneczną, by wyprodukować energię.