Odpowiedzi

2009-12-02T19:34:10+01:00
Program napisany w c++, skompiluj np. w darmowym Dev-c++.

Pozdrawiam
Kamil

Kod źródłowy aplikacji:
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

void wait ( int seconds ) //Deklaracja funkcji odpowiedzialnej za odliczanie 5 sekund
{
clock_t endwait;
endwait = clock () + seconds * CLOCKS_PER_SEC ;
while (clock() < endwait) {}
}

int main(int argc, char *argv[])
{
long double a,b, wynik; //Deklaracja zmienncyh zmiennoprzecinkowych podówjnej precyzji
cout << ">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ILOCZYN ver. 1.0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n";
cout << "Program obliczajacy iloczyn dwoch liczb\n";
cout << "Podaj liczbe a: ";
while(!(cin >> a)) { //Weryfikacja poprawności wejścia
cin.clear();
cin.ignore(100, '\n');
cout << "\nPodaj prawidlowe dane: ";
}
cout << "Podaj liczbe b: ";
while(!(cin >> b)) { //Weryfikacja poprawności wejścia
cin.clear();
cin.ignore(100, '\n');
cout << "\nPodaj prawidlowe dane: ";
}
wynik = a*b; //Obliczanie iloczynu liczb a i b
cout << "Iloczyn liczby " << a << " i liczby " << b << " wynosi " << wynik; //Zapisywanie wyniku na wyjście
cout << "\nDo widzenia!";
wait(5); //Wywołanie funkcji wait()
return EXIT_SUCCESS;
}
2009-12-03T00:14:55+01:00
Program nazwa;
uses crt;
var a,b,c:real;

begin
textcolor(white);
textbackground(black);
clrscr;
delay(3000);
writeln('Zdanie pierwsze. Zdanie drugie.');
delay(1500);
writeln('Zdanie trzecie. Zdanie czwarte.');
delay(1500);
writeln('Zdanie piąte. Itd.');
writeln;
writeln;
delay(1500);
write('Podaj pierwszą liczbę: ');
readln (a);
write('Podaj drugą liczbę: ');
readln(b);

c:=a*b;

writeln('Iloczyn tych liczb wynosi: ',c:2:2);
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
delay(2000);
clrscr;
gotoxy(34,10);
writeln('Do widzenia');
delay(5000);
clrscr;
repeat until keypressed;
End.

Jest to program napisany w pascalu.