Odpowiedzi

2009-12-03T21:20:16+01:00
Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze. więc i jądra izotopów się różnią między sobą.
34 4 34
2009-12-03T21:28:48+01:00

"Są to atomy tego samego pierwistka
"Są to atomy tego samego pierwistka różniące się liczbą neutronów. Pierwistek o nieparzystej liczbie atomowej mają najwyżej dwa izotopy (wyjątek stanowi wodór i potas). Pierwiastki o parzystej liczbie atomowej mają więcej niż dwa izotopy (największą ilość izotopów posiada cyna-10). Istnieją także pierwiastki w postaci jednego nuklidu np. beryl, sód, fluor, glin. Izotopy nie posiadają odrębnych symboli, wyjątek stanowi wodór. Izotopy posiadają te same właściwości chemiczne różnią się właściwościami fizycznymi. Pojęcie izotopu odnosi się do odmian pierwiastka, rózniących się liczbą masową, a atomy poszczególnych izotopów noszą nazwę nuklidów. Uwzględniając procentową zawartość w przyrodzie poszczególnych izotopów w danym pierwiastku można obliczyć jego średnią masę atomową tzw. średnią ważoną mas atomowych odpowiednich izotopów."
Więcej
http://www.dna.v.pl/budowa.html

"Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze. Izotopy posiadają te same właściwości chemiczne, natomiast różnią się nieznacznie właściwościami fizycznymi (np. gęstością, temperaturą wrzenia i topnienia, oporem elektrycznym). Liczba masowa charakteryzuje poszczególne izotopy, np. izotopy tlenu:"
Więcej
http://chemia.viii-lo.krakow.pl/powtorki/budowa_atomu/izotopy.html

"Jądra o danej liczbie atomowej (liczbie protonów) lecz o innych liczbach masowych (a więc różniące się liczbą neutronów). Przykład: najbardziej znanymi izotopami uranu są 238U i 235U. Izotop może być trwały (stabilny) lub nietrwały (promieniotwórczy).▲ "
Więcej
http://www.ipj.gov.pl/pl/szkolenia/glosspl.htm

"jądra atomowe tego samego pierwiastka chemicznego różniące się masą atomową, tzn. zawierające jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby neutronów; izotopy trwałe i promieniotwórcze - tzw. radioizotopy; niektóre występują w przyrodzie, większość jest otrzymywana sztucznie w wyniku reakcji jądrowych; izotopy promieniotwórcze mają liczne zastosowania, gł. W technice, medycynie, biologii, fizyce; są wykorzystywane m.in. do zwalczania nowotworów, wykrywania wad materiałów, pomiarów grubości, jako wskaźniki izotopowe oraz do określania wieku szczątków organizmów żywych, minerałów. Nazwa izotop pochodzi od greckiego "izos topos" "
Więcej
http://www.atomowe.kei.pl/i.html
21 2 21