×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Podziel wyrazy na P: litery, głoski, sylaby, opisz kazda z glosek.

- onomatopeja
- wieczór
- świece
- wino
- gwiazdy
- nastrój
- miłość
- mężczyzna
- kinematografia
- Monika
2

Odpowiedzi

2009-12-04T17:50:14+00:00
Na litery
- o-n-o-m-a-t-o-p-e-j-a
- w-i-e-c-z-ó-r
- ś-w-i-e-c-e
- w-i-n-o
- g-w-i-a-z-d-y
- n-a-s-t-r-ó-j
- m-i-ł-o-ś-ć
- m-ę-ż-c-z-y-z-n-a
- k-i-n-e-m-a-t-o-g-r-a-f-i-a
- M-o-n-i-k-a
Na sylaby
- ono-ma-to-pe-ja
- wie-czór
- świ-ece
- wi-no
- gwia-zdy
- na-strój
- mi-łość
- męż-czy-zna
- ki-ne-ma-to-gra-fia
- Mo-ni-ka
Na głoski
- o-n-o-m-a-t-o-p-e-j-a
- w-i-e-cz-ó-r
- ś-w-i-e-c-e
- w-i-n-o
- g-w-i-a-z-d-y
- n-a-s-t-r-ó-j
- m-i-ł-o-ś-ć
- m-ę-ż-cz-y-z-n-a
- k-i-n-e-m-a-t-o-g-r-a-f-i-a
- M-o-ni-ka
2 1 2
2009-12-04T20:01:15+00:00
Podzielone na :
LITERY:
- o-n-o-m-a-t-o-p-e-j-a
- w-i-e-c-z-ó-r
- ś-w-i-e-c-e
- w-i-n-o
- g-w-i-a-z-d-y
- n-a-s-t-r-ó-j
- m-i-ł-o-ś-ć
- m-ę-ż-c-z-y-z-n-a
- k-i-n-e-m-a-t-o-g-r-a-f-i-a
- M-o-n-i-k-a
SYLABY
- ono-ma-to-pe-ja
- wie-czór
- świ-ece
- wi-no
- gwia-zdy
- na-strój
- mi-łość
- męż-czy-zna
- ki-ne-ma-to-gra-fia
- Mo-ni-ka
GŁOSKI
- o-n-o-m-a-t-o-p-e-j-a
- w-i-e-cz-ó-r
- ś-w-i-e-c-e
- w-i-n-o
- g-w-i-a-z-d-y
- n-a-s-t-r-ó-j
- m-i-ł-o-ś-ć
- m-ę-ż-cz-y-z-n-a
- k-i-n-e-m-a-t-o-g-r-a-f-i-a
- M-o-ni-ka
4 3 4
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci