Odpowiedzi

2009-12-08T14:31:02+01:00
Log₅0,5+2log₅20-3log₅2 =
=log₅0,5+log₅20²-log₅2³=
=log₅0,5+log₅400-log₅8=
=log₅0,5*20²-log8=
=log₅200:8=
=log₅25=2