Odpowiedzi

2009-12-09T17:05:27+01:00
Bezrobocie
chęć poznania innego kraju
większe zarobki
2009-12-09T17:07:36+01:00
Zagraniczne migracje siły roboczej we współczesnym świecie przeszły i nadal przechodzą poważną ewolucję. Zmianom uległy ich uwarunkowania, charakter i kierunki. Obok regionalnych przepływów nasiliły się migracje kontynentalne oraz interkontynentalne. Zasadniczą rolę w kształtowaniu się migracyjnego potencjału i w jego wzroście odgrywają - z jednej strony - zjawiska ludnościowe (eksplozje demograficzne w wielu krajach - Indie, Pakistan, kraje afrykańskie) a także utrzymujące się i rozszerzające się bezrobocie; z drugiej strony - głębokie zmiany w ekonomice światowej, powstanie i rozwój prężnych ośrodków gospodarczych i nowoczesnych branż wytwórczości, wielostronny rozwój sfery usług. Procesom migracyjnym sprzyjają i je ułatwiają: postęp w transporcie, rozwój motoryzacji i komunikacji lotniczej, a także nowoczesne systemy mediów, przekazu, łączności i technologii informatycznej.
Na charakter i kierunki zewnętrznych przemieszczeń pracowniczych w sposób coraz bardziej ewidentny i determinujący zaczynają oddziaływać procesy globalizacyjne w gospodarce, w przepływie kapitałów i fuzjach firm, w alokacji inwestycji. Strumienie migracyjne cudzoziemskiej siły roboczej są objęte w licznych krajach nadzorem państwa, są też przedmiotem regulacji prawno-administracyjnych, a także umów i porozumień międzypaństwowych. Nadal szereg państw, zwłaszcza wysokorozwiniętych prowadzi politykę protekcjonizmu i stosuje różne bariery i utrudnienia przed dopływem cudzoziemskiej siły roboczej, względnie selekcjonuje jej dopływ.
]nie wiem czy to to przeczytaj se :P