Odpowiedzi

2009-12-12T17:15:38+01:00
W ósmym dniu życia nowonarodzony został obrzezany i nadano mu imię Jezus. Matka potrzebowała jeszcze 30 dni na oczyszczenie wymagane przez Prawo Mojżeszowe. W tym czasie nie mogła przybyć do świątyni po to, by ofiarować pierworodnego syna.

Ze złożenia w ofierze pary gołębi lub synogarlic wynika, że rodzina Jezusa była uboga. Bogatsi przynieśliby jednorocznego baranka oraz gołębia. Kapłan następnie złożył w ich imieniu dwie ofiary - baranka na ofiarę całopalną oraz młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną.

Łukasz postanowił teraz przedstawić jeszcze inne dowody, potwierdzające, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.

Najpierw nastąpiło spotkanie z Symeonem na Dziedzińcu Kobiet.
Symeon, człowiek pobożny i sprawiedliwy, potwierdził, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, Zbawicielem. Dzięki Niemu zbawienie i objawienie będzie dostępne wszystkim narodom, narody zostaną oświecone Jego blaskiem, a lud Izraela zostanie otoczony Chwałą Boga.

Następna postać Anna, podobnie jak Symeon, także stanowi ucieleśnienie oczekiwania na Pana. Składa ciche świadectwo o znaczeniu Jezusa dla ludzi, którzy z niecierpliwością oczekują odkupienia.

„Zestawienie Symeona i Anny odpowiada zestawieniu Zachariasza i Elżbiety w rozdz. 1. i zapowiada inny wielki Łukaszowy temat: „Łukasz w taki sposób porządkuje materiał, że mężczyźni i kobiety stają razem przed Bogiem. Są równi dostojeństwem i łaską, otrzymali te same dary i mają te same obowiązki.”

„Prawo, Duch proroczy i kult świątynny połączyły się, by stworzyć scenę, na której ukazana została wielkość Jezusa"

Kiedy Jezus zacznie mówić, że jest Bogiem, Najwyższym, Mesjaszem i Zbawicielem, okaże się, że ludzie wolą religijną tradycję od żywej wiary, że godzą uczynki religijne z uczynkami niemoralnymi.

Ujawni się niewiara króla, arcykapłanów, wielu faryzeuszy i wielu prostych ludzi. Ich Bóg tylko z imienia będzie Bogiem, Ojcem Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Będą w Nim widzieli jedynie syna Jego ziemskiej Matki. Odrzucą Go i potępią, w końcu Go zabiją.
Wielcy na ziemi, mali wobec Boga.

Ujawni się wiara tych, którzy miłowali Boga przed narodzeniem Jezusa i uwierzyli w Niego, gdy Go spotkali osobiście, gdy im opowiedziano o Nim.
Mali na ziemi, wielcy wobec Boga.

Matka Jezusa i wszyscy, którzy w Niego uwierzą, będą cierpieli, patrząc jednocześnie na chwałę i na poniżenie Ukrzyżowanego.
1 5 1
2009-12-12T20:59:14+01:00
1. Ofiarowanie w świątyni ( Józef i Maryja przynoszą Jezusa do świątani),
2. Starzec Symeon ( zgodnie z obietnicą od Boga umarł po ochczeniu Jezusa),
3. Proroctwo Symeona,
4. Prorokini Anna ( 84 letnia kobieta, wdowa służąca Bogu),
5. Powrót do Nazaretu ( święta Rodzina wraza do Galilei, do swego miasta - Nazaret tam Jezus rośnie, nabiera sił i mądrzeje).
1 5 1