Hej ;)

Potrzebuję takĄ niby ściągę na Religię . MAMY W ŚRODĘ PRACĘ KLASOWĄ !
o ewangeliach św. : marka, mateusza,łukaza jana . potrzebuję ile ksiąg napisali , i te najważniejsze informacje o nich , o czym napisali . ma być krótko ;]Z góry dziękuję ;D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T17:13:51+01:00
Ewangelia wg Marka zawiera mało mów Jezusa, natomiast szczegółowo relacjonuje Jego czyny. Język Ewangelii wg Marka jest prosty i niewyszukany. Styl roi się od zapożyczeń z języków semickich i łaciny. Słownictwo jest ubogie, często występują powtórzenia i niezręczności. Głównym tematem księgi jest nadprzyrodzona mądrość i moc Jezusa i jego władza nad Szatanem.

Ew. Mateusza - Myśl przewodnia tej Ewangelii sprowadza się do tezy, że w osobie, czynach, życiu i nauce Jezusa urzeczywistniły się proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Wg Mateusza Jezus jest Mesjaszem, potomkiem Abrahama i spadkobiercą króla Dawida.

Ew. Jana - Ewangelia Janowa wyraźnie odróżnia się od pozostałych, tzw. synoptycznych. Autor posługuje się pewnymi alegoriami stale do nich powracając np. woda żywa, światłość świata, życie. Cała Ewangelia jest swoistą apologią Jezusa. Uwydatnia relację między Ojcem i Synem, tworząc podstawę dla dogmatu o Trójcy Świętej. Podkreśla też miłość Boga do ludzi
2009-12-12T17:34:41+01:00
Św. Mateusz - według Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później apostoł Jezusa. Tradycyjnie przypisuje mu się autorstwo pierwszej Ewangelii.Był jednym z dwunastu apostołów Jezusa. Przekazał nam wiele szczegółów z życia i nauki Pana Jezusa. Mateusz napisał Ewangelię dla wyznawców judaizmu oraz dla chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu. Myślą przewodnią jego Ewangelii jest: w osobie, życiu, czynach i nauce Jezusa spełniły się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu, Jezus jest więc Mesjaszem, a założony przez Niego Kościół to prawdziwe królestwo mesjańskie.


św. Marek Ewangelista – wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród ewangelii, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra. Zgodnie z relacją Papiasza wiernie spisał głoszone przez Piotra nauki. Według tradycji św. Marek został zamęczony ok. 68 roku. Uznawany przez Kościół koptyjski za pierwszego patriarchę Aleksandrii.

Św. Łukasz Ewangelista – według tradycji wczesnochrześcijańskiej autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich, trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu. Najstarsza wzmianka o św. Łukaszu znajduje się w Liście św. Pawła do Filemona, wers 24. Jest również wymieniany w Liście do Kolosan (4,14), i w Drugim liście do Tymoteusza (4,11), obydwu dziełach przypisywanych świętemu Pawłowi. Łukasz nie należał do grona 12 apostołów Jezusa. Symbolizuje go wół.


Św. Jan Ewangelista rybak znad jeziora Genezaret, uczeń Jezusa Chrystusa i najmłodszy apostoł, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii wg Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu.


wiadomości w wikipedi