Najmniejsza torebka z cukierkami.

Opracuj program, który wczyta liczbę cukierków w trzech torebkach A, B i C, a następnie obliczy, w której torebce jest najwięcej cukierków.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisano oddzielone spacją liczności cukierków w torebkach A, B i C (1<=A,B,C<=60000).

Wyjście

W pierwszym wierszu standardowego wyjścia wypisz nazwę torebki, w której jest najmniej cukierków oraz ich liczbę. Jeśli w kilku torebkach jest taka sama liczba cukierków, to wypisz ich nazwy oddzielając je przecinkiem, a następnie liczbę cukierków. Między nazwą torebki, a ilością cukierków wstaw znak = .

PrzykładyWejście

2 3 5

Wyjście

A=2
Wejście

29 15 29

Wyjście

B=15
Wejście

20 21 20

Wyjście

A,C=20

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:52:00+01:00
// W PASCALU
Program Cukierki;
var
ile, a, b, c, m : Integer;
begin
Read(a);
Read(b);
Read(c);
m := a;
if (b < m) then m := b;
if (c < m) then m := c;

ile := 0;

if (a=m) then begin
Write("A");
ile := ile + 1;
end
if (b=m) then begin
if (ile > 0) then Write(", ");
Write("B");
ile := ile + 1;
end
if (c=m) then begin
if (ile > 0) Write(", ");
Write("C");
ile := ile + 1;
end
Write(" = ");
Writeln(m);
end.// W C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
cin >> a >> b >> c; // wczytanie danych
m = a;
if (b < m) m = b;
if (c < m) m = c; // teraz m jest rowne minimum

int ile = 0; // ile liczb jest minimalnych

if (a==m) {cout << "A"; ile++; }
if (b==m) {
if (ile > 0) cout << ", ";
cout << "B";
ile++;
}
if (c==m) {
if (ile > 0) cout << ", ";
cout << "C";
ile++;
}
cout << " = " << m;

return 0;
}