Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T11:05:12+01:00
1.Wspólna moneta Unii Europejskiej
2. Część osób zdolnych i chcących pracować nie ma możliwości zatrudnienia
3. Zbiór cech, które decydują o jakości i zaletach osoby
4. Postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyżnie oraz chęć ponoszenia dla niej ofiar
5. Wybierany jest w wyborach powszechnych
6. Opuszczenie na czas określony lub stały granic miejsca dotychczasowego pobytu
7. Osoba o pesemistycznym podejściu do przyszłości , życia a takrze codziennych spraw
8. celowe działanie , mające na celu prześladowanie jednostki
9.Sposób wybierania przedstawicieli spośród obywateli na stanowiska i urzędy publiczne
10. Ustrój polityczny, w którym władza jest sprawdzona przez organ wyłoniony w wyniku wyborów
11. Mała grupa znajdująca się na szczycie hierarhi politycznej
12. postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki
13. ogół osób posiadających prawo do głosowania

1 e u r O
2 B e z r o b o c i e
3 w a R t o ś ć
4 p a t r i O t y z m
5 s e N a t
6 e m i g r a c j A
7 m a l a n C h o l i k
8 d Y s k r y m i n a c j a
9 W y b o r y
10 r e p u b l I k a
11 e L i t a
12 n a c j o N a l i z m
13 e l e k t o r A t1 5 1