2). Korzystając z odpowiedniej cechy przystawania trójkątów, uzasadnij że : a). kazdy punkt
w dwuseicznej kąta jest równo oddalony od ramion kata, b). w trójkacie rónoramiennym dwusieczna kąta przy wierzchołku dzieli podstawę trójkąta na połowy, c). przekatna równoległoboku dzieli go na dwa trójkąty przystając

1