Odpowiedzi

2009-12-17T21:58:03+01:00
1 krawędź - 3x
2 krawędź - 4x
3 krawędź - 5x
376=2*(3x*4x)+2*(3x*5x)+2*(4x*5x)
376=24x2+30x2+40x2
376=94x2
x2=4
x=2

1 krawędź = 3*2=6
2 krawędź - 4*2=8
3 krawędź - 5*2=10

V=Polepodstawy*h
V=6*8*10
V=480cm3