WItam.
Bardzo prosze was O pomoc.
Otóż mam napisać Recenzje dowolnego filmu na jakies 170 słów.
Film może byctypu(szybko i wściekle czy titanik lub transporter 3)
W tej recenzji ma sie znajdować:
-Credits(ogólne informacje)
-Plot(Fabuła)
-Characters
-Conclusion(podsumowanie)
Bardzo Bym prosił o rozwiązanie tego zadania. potrzebne mi jest na Wtorek.
Jezeli ktos bedzie to rozwiązywał bardzo prosze niech mi napisze na gadu(8915349).Z góry dzienkuje i pozdrawiam.

1

Odpowiedzi

2009-12-20T17:08:47+01:00
Akcja filmu rozpoczyna się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Grupa zawodowych poszukiwaczy skarbów w zatopionych statkach, na czele z Brockiem Lowettem, usiłuje odnaleźć i wydobyć z wraku Titanica legendarny diament o nazwie "Serce Oceanu", który podobno zatonął wraz z nim. W trakcie jednego z zanurzeń wydobywają sejf z kabiny Caledona Hockleya. Przypuszczają, że powinien tam być poszukiwany diament. Zamiast niego znajdują dobrze zachowany akt dziewczyny, która na szyi ma zawieszone Serce Oceanu. Rysunek zostaje pokazany w telewizji. Przypadkowo program ogląda Rose Calvert, w tym czasie ponad stuletnia kobieta, która rozpoznaje się na wydobytym ze statku rysunku. Informuje o tym poszukiwaczy, którzy zapraszają ją na statek poszukiwawczy. Tam opowiada im swoje wspomnienia z tragicznego rejsu, historię powstania rysunku oraz to, co wie i pamięta o losach diamentu.

Za sprawą retrospekcji rozpoznawane są trzy dni z młodości Rose DeWitt Bukater. W podróż Titanicem wybrała się wraz z jej majętnym narzeczonym – Caledonem Hockleyem i jej matką – Ruth DeWitt Bukater. Rose nie kochała Cala, ale akceptowała go pod silnym wpływem matki. W tym samym czasie we francuskim pubie, niedaleko miejsca cumowania statku, rozpoczęła się historia Jacka Dawsona – biednego amerykańskiego szkicownika, czasowo przebywającego w Anglii. Dzięki odrobinie szczęścia wygrał w pokera bilet na Titanica, co potraktował jako dar niebios. Podczas rejsu Rose, znużona konwenansami i zasadami panującymi wśród najbogatszych tego świata, po kolejnej awanturze z Calem, postanowiła popełnić samobójstwo, wyskakując za burtę statku prosto do lodowato zimnej wody, która w oceanie Atlantyckim miała zaledwie kilka stopni powyżej zera. Obserwujący całe zdarzenie Jack zdążył wciągnąć ją przez barierkę na pokład. W zamieszaniu został posądzony o napastowanie pasażerki pierwszej klasy. Gdy sprawa się wyjaśniła, otrzymał zaproszenie od Calledona na wspólny obiad. Między Rose i Jackiem zrodziło się uczucie. Za jej prośbą narysował on rysunek, do którego Rose pozowała nago. Jack jednak zachował się jak artysta i powstrzymał żądze ciała. Oddał "klientce" szkic i trzeźwo z nią porozmawiał. Oboje uzgodnili, że razem uciekną ze statku po dobiciu do Ameryki.

Pomiędzy Rose i Jackiem doszło do zbliżenia. Pełnię szczęścia i miłosnych uniesień przerwała im jednak katastrofa. Titanic zderzył się z górą lodową i zaczął nabierać wody. Call Hockley domyślił się, że serce Rose nie należy już do niego. Zlecił swojemu ochroniarzowi intrygę w celu usunięcia rywala. Według polecenia, wsunął Jackowi do kieszeni "Serce Oceanu". Jack został oskarżony o kradzież diamentu, którego Calledon był właścicielem. Ochrona statku umieściła chłopaka w areszcie okrętowym. Gdy statek zaczął na dobre tonąć, strażnicy pozostawili go na łaskę losu. Call obładował swe kieszenie kosztownościami, w tym Sercem Oceanu.

Przed wejściem do łodzi ratunkowej Calledon dał Rose swój płaszcz, aby nie było jej zimno. Kiedy matka dziewczyny każe jej wsiąść do szalupy, ta każe jej się zamknąć, tłumaczy, że miejsc w szalupach wystarczy dla około połowy pasażerów Titanica, ponieważ połowa ludzi zginie i ucieka. Cal łapię ją za rękę a ona pluje mu w twarz i ucieka. Biegnie ratować Jacka, który nadal uwięziony jest w areszcie. Kiedy udało jej się dotrzeć do Jacka i uwalnia go z kajdanek za pomocą siekiery. Po dużych trudnościach udaje im się dotrzeć na pokład A. Kiedy się tam znajdują i spotykają Cala, on i Jack namawiają Rose aby wsiadła do szalupy. Jack obiecuje jej, że niedługo się zobaczą. Rose wierzy mu i wsiada do szalupy. Kiedy szalupa powoli się obniża, Jack i Rose patrzą na siebie, kiedy szalupa jest w połowie Rose wyskakuje i zostaje wciągnięta na pokład. Jack biegnie na spotkanie z nią. Kiedy się spotykają przy zegarze, całują się. Po chwili przybiega Cal i strzela do nich, usiłując zabić parę młodych kochanków. W międzyczasie spotykają Thomasa Andrewsa - konstruktora statku. Twierdzi, że to jego wina, że statek tonie, że mógł zbudować mocniejszy. Żegna się z Rose, postanawiając, że zatonie wraz ze statkiem. Również Hockleyowi udało się uciec z tonącego statku – podszył się pod ojca porzuconego dziecka i wsiadł razem z nim do szalupy ratunkowej.

Statek osiągał coraz większy przechył. Rose i Jack, dla których zabrakło szalup, musieli ratować się w inny sposób. Gdy Titanic przechylił się do pionu, znaleźli względnie bezpieczne miejsce na rufie, po drugiej stronie barierki. W końcu statek pękł od pokładu aż do stępki, a rufa opadła z powrotem na wodę. Dziób utonął i pociągnął z sobą rufę, stawiając ją z całkowitym pionie. Titanic ostatecznie zatonął. Rose i Jacka nie wciągnął wir, odnaleźli się w wodzie. Młodzieniec umieścił Rose na pływającym fragmencie drzwi ze statku, ale nie znalazło się tam miejsce dla niego. Niedługo potem umarł z wyziębienia. Zmarznięta Rose w ostatniej chwili zaalarmowała pływającą w okolicy łódź ratunkową.

Po kilku godzinach wszyscy ocaleni z katastrofy zostali podjęci przez statek pasażerski Carpathia. Cal Hockley udał się na poszukiwanie Rose. Niedoszła żona ukryła się przed nim. Gdy ten zawrócił, ona spojrzała na niego, gdy znikał pomiędzy ocalałymi. Jest to moment, w którym po raz ostatni widziała Caledona Hockleya. Przy spisywaniu danych ocalałych, już w Nowym Jorku, podała się jako Rose Dawson, co świadczyło o jej pragnieniu wyjścia za Jacka. Ku swojemu zdumieniu odkryła, że w kieszeni jej płaszcza znajduje się "Serce Oceanu" – diament, który osiemdziesiąt lat później stał się pretekstem do podróży w miejsce spoczynku wraku Titanica.

W jednej z końcowych scen filmu stuletnia Rose wrzuca Serce Oceanu do morza.

Zakończenie filmu to senna wizja starej Rose - Rose i Jack znów młodzi zmierzają ku sobie po schodach na jednej z sal koncertowych statku. Gdy do siebie dochodzą, obejmują się i całują. Ten gest miłości został nagrodzony brawami reszty pasażerów i załogi, w tym również pozostałych bohaterów filmu.The film begins in the nineties of the twentieth century. Group of professional treasure hunters in the sunken ships, led by Brock Lowettem, trying to find and extract from the wreck of the Titanic's legendary diamond called "Heart of the Ocean", which apparently sank with him. During one of the dives safe escapes from the cabin Caledon Hockley. Assume that there should be sought diamond. Instead, they are well-preserved documents of a girl who's neck is suspended the heart of the ocean. Drawing is shown on television. Coincidentally watching the program Rose Calvert, at that time more than one hundred year old woman who recognizes the excavated from the drawing board. Inform the prospectors, who invite her to the survey vessel. There tells them their memories of the tragic voyage, the origins of the picture and what he knows and remembers the fate of the diamond.Through flashbacks heard three days of youth, Rose DeWitt Bukater. The Titanic went traveling with her wealthy fiance - Caledon Hockley and her mother - Ruth DeWitt Bukater. Rose did not love Cala, but she accepted it under the strong influence of her mother. At the same time in a French pub, close to the berthing of the vessel, began the story of Jack Dawson - a poor American sketch, temporarily residing in England. With any luck at poker winning ticket for the Titanic, which treats as a gift from heaven. During the flight Rose, tired convention and rules prevailing among the richest of the world, after another row with Calem, decided to commit suicide by jumping overboard, the ship straight into iced water, which in the Atlantic Ocean was just a few degrees above zero. Jack watched the whole event had to pull it through the barrier on the board. In the confusion has been accused of harassment Passenger "first class.When a case is explained, was invited to a dinner at Calledona. Between Rose and Jack was born feeling. For her request he drew a picture in which she posed nude Rose. Jack, however, acted as an artist and restrained desires of the body. Gave "the customer" sketch and talk rationally with her. Both agreed that the total escape from the vessel after dobiciu to America. Between Rose and Jack came to the approximation. Fullness of joy and ecstasy of love but they broke a disaster. Titanic crashed into an iceberg and began to take on water. Call Hockley guessed that Rose's heart no longer belongs to him. Ochroniarzowi ordered his plot to eliminate rivals. According to the command, Jack slipped into a pocket "Heart of the Ocean". Jack was accused of stealing a diamond, which was the owner Calledon. Protection of the vessel placed in the custody of the boy book. When the ship began to sink well, the guards left him at the mercy of fate. Call obładował their pockets with treasures, including the heart of the ocean.
Before entering the lifeboat Calledon gave Rose his mantle, and that she was not cold. When the girl's mother tells her to board the boat, it makes it to close, explains that places szalupach enough for about half of the Titanic's passengers, since half the people will perish, and escapes. Cal I grab her hand and she spits in his face and runs away. Runs to save Jack, who is still imprisoned is in custody. When she managed to get to Jack and frees him from the handcuffs using an ax. After the big difficulties they manage to get on board A. When there are and meet Cala, he and Jack to persuade Rose climbed into lifeboats. Jack promises her that soon to see. Rose believes him and gets into the lifeboat. When the boats slowly declining, Jack and Rose looked at each other, when the launch is in the middle of Rose pops up and is pulled on board.Jack runs the meeting with her. When they meet at the clock, they kiss. After a while Cal runs up and shoots them, trying to kill a pair of young lovers. In the meantime, meet Thomas Andrews - designer of the ship. He claims that it was his fault that the ship sinks, he could build faster. Bids farewell to Rose, deciding that the sink with the ship. Hockleyowi also managed to escape from a sinking ship - impersonates a father abandoned the child and went with him to the lifeboat. Ship approached increasing tilt. Rose and Jack, for whom failed launches, have to save in a different way. When the Titanic tilted to the vertical, they found a relatively safe place at the stern, on the other side railings. At the end of the ship from deck to burst up to the keel, and stern fell back on the water. Beak drowned and dragged from the stern side, placing it with the complete vertically. Titanic finally sank. Rose and Jack does not pulled the vortex found in the water. The young man put on a floating piece of Rose door from the ship, but found there a place for him. Shortly afterwards he died from wyziębienia. Rose frozen at the last moment floating in the area alerted the rescue boat. After several hours, all the survivors of the crash were taken by the passenger ship Carpathia. Cal Hockley went in search of Rose. Frustrated wife hid from him. When it came back, she looked at him when he disappeared among survivors. This is the moment when the last time she saw Caledon Hockley. When spisywaniu of survivors, now in New York, gave up as Rose Dawson, an indication of its desire to exit for Jack. To his surprise, discovered that in her coat pocket, there is "Heart of the Ocean" - a diamond that eighty years after he became an excuse to travel to the resting place of the Titanic wreck. In one of the final scenes of the Hundred Years Ocean Heart Rose throws into the sea. Completion of the film is a dreamy vision of the old Rose - Rose and Jack once again the young toward the stairs at one of the halls of the ship. When you come together, embrace and kiss. This gesture was rewarded with applause and love the rest of the passengers and crew, including the other characters.