Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:09:15+01:00
Około północy, przed wyjściem do kościoła na świąteczną mszę, pod choinką umieszczany jest żłóbek - symbol narodzenia się Chrystusa. Po powrocie z kościoła rodzina zasiada do uroczystego posiłku, którego główną atrakcję kulinarną stanowi Tourtiere - mięsny placek. Na deser pojawia się Yule log – czekoladowe ciasto, mające kształt drewnianego kloca, symbolizującego brzozowe drewno, palone podczas wieczerzy w kominku, w czasach, nim do Kanady wkroczyli Francuzi.
Tego wieczoru dzieci rozpakowują prezenty, schowane w wielkich skarpetach przez Świętego Mikołaja! Jednak największe upominki muszą poczekać na otwarcie do Nowego Roku...
Kanadyjczycy zamieszkujący część angielską celebrują Boże Narodzenie w dniu następnym. Już od samego rana wszyscy są w radosnym nastroju – za sprawą prezentów, którymi się wymieniają. Następnie rodzina wybiera się na mszę, by po powrocie zasiąść do świątecznego obiadu. Zazwyczaj na stole pojawia się pieczony indyk lub wołowina, a także pudding.
Do świątecznej tradycji należy wieszanie w domu gałązek jemioły, przyozdobionych dzwoneczkami. Jemioła symbolizuje pomyślność i szczęście, którymi zostaną obdarowani przez los zwłaszcza ci, którzy się pod nią całują!
Inną, prawie od stu lat obecną w Kanadzie, tradycją jest tzw. bostońska świąteczna choinka. Wszystko zaczęło się 6-go grudnia 1917 roku w mieście Halifax. W zatoce zderzyły się dwa statki i doszło do ogromnej eksplozji. W wyniku fali uderzeniowej po wypadku zniszczonych zostało 325 akrów ziemi na północnych krańcach miasta. Zginęło ponad 1900 osób, a 9000 innych zostało rannych. W odpowiedzi na tę tragedię, z Bostonu przysłano pomoc – lekarzy, pielęgniarki, jedzenie, sprzęt. W dowód wdzięczności co roku Kanadyjczycy wysyłają do Bostonu specjalne świąteczne drzewko.


Around midnight, before going to church for Christmas Mass, the Christmas tree is placed in the manger - the symbol of the birth of Christ. After returning from the church for a solemn family seated meals, the main attraction is the culinary Tourtiere - meat pie. For dessert, there is Yule log - chocolate cake, shaped wooden log, symbolizing the birch wood, roasted at supper in the fireplace, in the days before the French invaded Canada.
That evening, tearing children gifts, hidden in the great socks for Santa Claus! However, the greatest gifts have to wait for the opening of the New Year ...
Canadians living in part of the British celebrate Christmas the following day. Since the morning they are all in a joyful mood - through gifts, which they exchange. Then select the family to Mass, after returning to sit down to Christmas dinner. Usually appears on the table, roast turkey or beef and pudding.
Christmas traditions to be hanging mistletoe in the house of twigs, decorated with bells. Mistletoe symbolizes prosperity and happiness, which will be gifted by fate especially those who have kissed under it!
Another, almost a hundred years, the current in Canada is traditionally known. Boston Christmas tree. It all started on 6th of December 1917 in Halifax. In the bay, two ships collided and there was a huge explosion. As a result of the shock wave after an accident has destroyed 325 acres of land on the north end of town. Killed over 1900 people and 9000 others were injured. In response to this tragedy, of Boston received the assistance - doctors, nurses, food, equipment. In gratitude Canadians each year send to the Boston special Christmas tree.
1 5 1