1.wstaw znak<lub>:
a)³⁷/₆₀...⁷⁸/₁₆₀
b)⁵⁵⁵/₉₉₉...⁹⁹⁹/₂₀₀₀
c)⁵⁰⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₁...⁵⁰⁰⁰⁰⁵/₉₉₉₉₉₉
2.wypisz liczby które są większe od 2⁵/₈:
a)2⁷/₈
b)2⁵/₉
c)²²/₈
d)2¹/₈
e)2¹/₉
f)3⁵/₈
g)1⁷/₈
3.Hrabina Gizela przez całe życie zbierała pierścionki.Gdy osiągnęła wiek sędziwy,wszystkie swoje klejnoty podarowała bratanicy Leonorze,siostrzenicy Józefinie i wiernej służącej Stefci.Leonora otrzymała⅓wszystkich pierścionków,Józefina ⁵/₂₁,a Stefcia³/₇ całej kolekcji.Która z pań otrzymała najwięcej pierścionków?Wykonaj obliczenia i napisz odpowiedź.
4.w gospodarstwie pana Radkowskiego jest 12 krów i 7ha pastwisk,to znaczy,że na jedną krowę przypada⁷/₁₂ha pastwiska.Wgospodarstwie pana zielińskiego jest8 krów i 5ha pastwisk.W którym z tych gospodarstw na kedną krowę przypada większy obszar pastwiska<Wykonaj obliczenia i napisz odpowieź.
5.Turysta pierwszego dnia wędrówki przeszedł 20km w ciągu 6 godzin.Drugiego dnia przebył 26km w ciągu 8 godzin,a trzeciego-16km w ciągu 5 godzin.Którego dnia przeszedł najszybciej?Wykonaj obliczenia i napisz odpowiedź
6.Znajdź:
a)ułamek większy od³/₅ i mniejszy od⅘
b)ułamek większy od ¹/₃ i mniejszy od½
7.Król Edward Szczodry przeznaczył na nagrody w turnieju rycerskim3 jednakowe mieszki złota.Rycerz,który został zwycięzcą turnieju,otrzymał 1½mieszka złota.Drugi rycerz w turnieju otrzymał¾mieszka,a trzeci⅜.pozostałą stałą część złota rozsypano wśród widzów.Ile złota rozsypano?Wykonaj obliczenia i napisz odpowiedź.
8.Tytus Romek i A'Tomek malowali płot.Tytus pomalował¾płotu Romek⅕płotu,a resztę A'Tomek.Jaką część płotu pomalował A'Tomek?Wykonaj obliczenia i napisz odpowiedź.
9.Jaką liczbę należy odjąć od7¹/₃ aby otzymać 6¹/₆?
10.każdy z dzbanków ma pojemność 1½l.pod 1 dzbankiem zapisano⁴/₅l pod drugim:⅚l a pod trzecim⅝l.Zaznacz ten dzbanek do,którego można dolać jeszcze ¾l soku?
11.wypisz takie dwie liczby,których suma jest większa.
a)³/₁₇
b)³/₁₁
c)³/₁₉
d)³/₅
e)³/₁₃
12.wypisz takie dwie liczby których różnica jest największa.
a)2²/₁₃
b)2²/₁₇
c)2²/₉
d)3³/₁₁
e)3²/₁₅

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T22:22:45+01:00
Zad.1 wstaw znak<lub>:
a)³⁷/₆₀ > ⁷⁸/₁₆₀
b)⁵⁵⁵/₉₉₉ > ⁹⁹⁹/₂₀₀₀
c)⁵⁰⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₁ < ⁵⁰⁰⁰⁰⁵/₉₉₉₉₉₉

Zad.2 wypisz liczby które są większe od 2⁵/₈:
a)2⁷/₈
c)²²/₈
f)3⁵/₈

Zad.3
Leonora otrzymała ⅓
Józefina otrzymała ⁵/₂₁
Stefcia otrzymała ³/₇
Przyjmijmy że całą kolekcja liczyła 21 pierścionków
L = ⅓ * 21 = 7
J = ⁵/₂₁ * 21 = 5
S = ³/₇ * 21 = 9

Odp:Najwięcej miała Stefcia

Zad.4
Pan Radkowski
12 krów
7 ha pastwisk
na jedną krowę przypada ⁷/₁₂ ha pastwiska
ok. 0.58 ha

Pan Zieliński
8 krów
5 ha pastwisk
na jedną krowę przypada 5/8 ha pastwiska
ok. 0.63 ha

0.58 ha < 0.63 ha
Odp: Większy obszar pastwiska przypada na jedną krowę bo 0.63 ha u P. Zielińskiego

Zad.5
Pierwszy dzień
długość trasy 20 km
czas 6 h
Wciągu godziny przeszedł 20:6 = 3,33 km

Drugi dzień
długość trasy 26 km
czas 8h
Wciągu godziny przeszedł 26:8 = 3,25 km

Trzeci dzień
długość trasy 16 km
czas 5 h
Wciągu godziny przeszedł 16:5 = 3,20 km

Odp: Najszybciej szedł dnia pierwszego

Zad.6
a) większy od ³/₅ i mniejszy od ⅘
³/₅ = 0,6
⅘ = 0,8
Od: 3/4 = 0,75
b) większy od ¹/₃ i mniejszy od ½
¹/₃ = 0,33
½ = 0,5
Odp: 2/5 = 0,4

Zad.7
I) 1½ = 3/2 = 1,5 mieszka złota
II) ¾ = 0,75 mieszka złota
III) ⅜ = 0,375 mieszka złota
ile otrzymali pozostali:
1,5+0,75+0,375=2,625
3 - 2,625 = 0,375
Odp: Pozostali otrzymali 0,375 mieszka złota

Zad.8
Tytus pomalował ¾ płotu
Romek ⅕ płotu
A&#39;Tomek 1 - ¾ - ⅕ = 1 - 0,75 - 0,2 = 0,05
Odp: A&#39;Tomek pomalował 0,05 części płotu

Zad.9
Jaką liczbę należy odjąć od 7¹/₃ aby otrzymać 6¹/₆ ?
7¹/₃ = 22/3 = 44/6
6¹/₆ = 37/6
44/6 + 37/6 = 81/6
81/6 - 44/6 = 37/6

Zad.10
I 1,5l - 0,8 l = 0,7<0,75 nie można
II 1,5l - 0,833l = 0,667l<0,75 nie można
III 1,5l - 0,625 = 0,875>0,75 można

Zad.11
b)³/₁₁
d)³/₅

Zad.12
d)3³/₁₁
e)3²/₁₅

e - dLiczę na naj :D
2009-12-25T22:22:59+01:00
1.
wstaw znak<lub>:
a)³⁷/₆₀ > ⁷⁸/₁₆₀
b)⁵⁵⁵/₉₉₉ > ⁹⁹⁹/₂₀₀₀
c)⁵⁰⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₁ < ⁵⁰⁰⁰⁰⁵/₉₉₉₉₉₉

2.
a, c,f

3.
Leonora - 1/3 = 7/21
Józefina - 5/21
Stefcia - 3/7 = 9/21
Najwięcej otrzymała Stefcia.
4.Radkowski - 7/12 = 14/24
Zieliński - 5/8 = 15/24
Na jedną krowę przypada większy obszar pastwiska w gospodarstwie pana Zielińskiego.

5.
20/6 = 3,(33)
26/8 = 3,25
16/5 = 3,2
Najszybciej przeszedł pierwszego dnia.

6.
a)7/10
b)5/12

7.
I) 1½ = 1,5 mieszka złota
II) ¾ = 0,75 mieszka złota
III) ⅜ = 0,375 mieszka złota
w sumie zwycięzcy dostali:
1,5+0,75+0,375 = 2,625
zostało rozsypane:
3 - 2,625 = 0,375
Zostało rozsypane 0,375 mieszka złota

8.
Tytus - ¾
Romek - ⅕
A'Tomek 1 - ¾ - ⅕ = 1 - 0,75 - 0,2 = 0,05
A'Tomek pomalował 0,05 części płotu.

9.
Jaką liczbę należy odjąć od 7¹/₃ aby otrzymać 6¹/₆ ?
7¹/₃ - x = 6¹/₆
x = 7¹/₃-6¹/₆
7¹/₃ = 22/3 = 44/6
6¹/₆ = 37/6
x = 44/6 - 37/6
x = 8/6

10.
3/4 = 0,75
3/2 - 4/5 = 15/10 - 8/10 = 7/10 = 0,7
3/2 - 5/6 = 9/6-5/6 = 4/6 = 2/3 ≈ 0,66
3/2 - 5/8 = 12/8-5/8 = 7/8 = 0,875
Można dolać to trzeciego dzbanka

11.
b+d

12.
d-c
2009-12-25T22:39:37+01:00
1.
wstaw znak<lub>:
a)³⁷/₆₀ > ⁷⁸/₁₆₀
b)⁵⁵⁵/₉₉₉ > ⁹⁹⁹/₂₀₀₀
c)⁵⁰⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₁ < ⁵⁰⁰⁰⁰⁵/₉₉₉₉₉₉

2.
a, c,f

3.
Leonora - 1/3 = 7/21
Józefina - 5/21
Stefcia - 3/7 = 9/21
Najwięcej otrzymała Stefcia.
4.Radkowski - 7/12 = 14/24
Zieliński - 5/8 = 15/24
Na jedną krowę przypada większy obszar pastwiska w gospodarstwie pana Zielińskiego.

5.
20/6 = 3,(33)
26/8 = 3,25
16/5 = 3,2
Najszybciej przeszedł pierwszego dnia.

6.
a)7/10
b)5/12

7.
I) 1½ = 1,5 mieszka złota
II) ¾ = 0,75 mieszka złota
III) ⅜ = 0,375 mieszka złota
w sumie zwycięzcy dostali:
1,5+0,75+0,375 = 2,625
zostało rozsypane:
3 - 2,625 = 0,375
Zostało rozsypane 0,375 mieszka złota

8.
Tytus - ¾
Romek - ⅕
A'Tomek 1 - ¾ - ⅕ = 1 - 0,75 - 0,2 = 0,05
A'Tomek pomalował 0,05 części płotu.

9.
Jaką liczbę należy odjąć od 7¹/₃ aby otrzymać 6¹/₆ ?
7¹/₃ - x = 6¹/₆
x = 7¹/₃-6¹/₆
7¹/₃ = 22/3 = 44/6
6¹/₆ = 37/6
x = 44/6 - 37/6
x = 8/6

10.
3/4 = 0,75
3/2 - 4/5 = 15/10 - 8/10 = 7/10 = 0,7
3/2 - 5/6 = 9/6-5/6 = 4/6 = 2/3 ≈ 0,66
3/2 - 5/8 = 12/8-5/8 = 7/8 = 0,875
Można dolać to trzeciego dzbanka

11.
b+d

12.
d-c