1. Moja praca jest bardzo istotna. Gdyż jest ona związana z ciągłym kontaktem z drugim człowiekiem. Ważna jest umiejętność oddzielenia pracy od życia domowego. Należy umieć nie przenosić pracy na życie prywatne.


2. Mój wymarzony zawód to pedagog. Jest to zawód związany z edukacja. Opiera się on na ciągłym kontakcie z drugim człowiekiem dlatego tak ważne jest nasze wykształcenie w tym kierunku. Lubię mieć porządek w pracy, lecz w naszym przypadku pracować będę z człowiekiem gdzie porządek nie do końca jest ważny. Istotny jest porządek ale myślenia w pracowaniu z innymi osobami.


3. Moja praca będzie za sobą pociągać ciągłe interakcje z dziećmi. Jako pedagog będę odpowiedzialna za drugiego człowieka, czasem za jego tajemnice i problemy. Moim obowiązkiem będzie przede wszystkim współpraca z rodzicami oraz nauczycielami ale przede wszystkim moim obowiązkiem będzie podtrzymywanie przyjaznego stosunku pomiędzy swoją osobą a wychowankami.


4. Jako pedagog szkolny będę pracować około 25 godzin tygodniowo. Co daje około 5 godzin dziennie w samej szkole. Jednak już na praktykach zwróciłam uwagę iż czas ten jest o wiele dłuższy. Pensja nie ulega zmianie nawet jeśli mamy tu do czynienia z nadgodzinami.

5. W zawodzie pedagoga niezmiernie ważne jest aby każdy nauczyciel był ekspertem w swej dziedzinie. Dzięki temu każdy wychowanek może liczyć na fachowe podejście danego pedagoga.

6.Nie sądzę abym w przyszłości chciała zmienić swą prace. Mam nadzieję iż będzie ona mnie satysfakcjonować i przynosić same sukcesy.

7. Swojej pracy nie mogę wykonywać w domu gdyż polega ona na interakcji z innymi osobami. Nie można wykonywać zawodu nauczyciela w domu. Są sprawy które można w domu załatwić ale należą do nich przede wszystkim sprawy papierkowe takie jak np. pisanie opinii do ppp.

8. Wypalenie zawodowe nauczycieli występuje bardzo często. Ze względu na duże i
ciągłe wystawienie osoby nauczyciela na niezawodną efektywność pracowania. Najgorsze jest w tym iż nauczyciel który zaczyna się wypalać zawodowo ciągle pracując pogarsza bardzo szybko swój autorytet. Nie wolno dopuszczać do wypalenia się zawodowego nauczyciela- potrzebne są grupy wsparcia i umiejętność pozostawienia pracy w pracy.

9.Za granicą dużo osób szuka pracy. Myślę że w moim zawodzie nie było by problemu ze znalezieniem pracy w tym zawodzie choćby w Polskich szkołach za granicą. Na pewno pensja tam jest dużo wyższa niż w Polsce. Lecz sama osobiście nie wyjechała bym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T21:31:14+01:00
1. My work is very essential. Because she is connected with continuous contact with second man. Important the skill of separating from home life work is. You should know to does not transfer on private life work.


2. My long dreamt of occupation then educator. It is then connected with education occupation. He be bases on continuous contact with second man therefore so important our education is in this direction. I like having in work order, but I in our case will work with man where order not to end is important. Essential order is but thinking in working with different persons.


3. My work will be for me to attract with children continuous interactions. I as educator will be responsible for second man, sometimes for his secrets and problems. Co-operation will be first of all my duty from parents as well as teachers but supporting among its person friendly relation first of all my duty will be and pupils.


4. As school educator will work about 25 hours every week. What it gives about 5 hours at only school daily. However I on practices turned already attention that time this is about many longer. Salary does not undergo change even if we have to deal with with hours of extra work here.

5. In educator's occupation extremely important it is to every teacher was in his field expert. Thanks this every pupil can calculate on given educator's professional approach.

6. do Not judge to I in future would like to alter my works. I have hope that it will be to satisfy she me and to bring only successes.

7. One's work can not execute in house because she depends on interaction with different persons. We can not execute in house teacher's occupation. They are matter which can in house settle but bureaucratic matters such belong to them first of all how np. writing to ppp opinion.

8.Burning Teachers professional steps out very often. With regard on large and
continuous exposure on unfailing efficiency the teacher's person of working. The worst it is in this that teacher which begins burning out working professionally still worsens very quickly his authority. It was not one may to admit to receive to burning out professional teacher - necessary the groups of support are and the skill of leaving in work the work.

9. For border a lot of persons look for work. I think that it in my occupation was not to problem from finding in this occupation work even if at Polish schools for border. Salary there is a lot of higher surely than in Poland. Treat alone personally I would not leave.