Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T17:06:02+01:00
1 Wykaż związek między budową kwasów nukleinowych a białkami oraz przedstaw ich rolę w procesach życiowych

BUDOWA KWASU NUKLEINOWEGO
W kwasach nukleinowych zawarta jest informacja genetyczna komórki. Jest ona zakodowana w układzie ( kolejności ) nukleotydów. W zależności od rodzaju cukru ( pentozy ), jaki występuje w nukleotydzie, wyróżniamy kwasy rybonukleinowe ( RNA ) i kwas deoksyrybonukleinowy ( DNA ). Kwasy rybonukleinowe zawierają rybozę, natomiast kwas deoksyrybonukleinowy – deoksyrybozę.
DNA
Kwas deoksyrybonukleinowy występujący w jądrze komórkowym dwuniciowy. Nici nukleotydowe są zwinięte spiralnie i ułożone przeciwrównolegle. Obie nici nukleotydowe są komplementarne względem siebie, ponieważ adenina jest komplementarna z tyminą, a cytozyna z guaniną. Komplementarne zasady są połączone ze sobą wiązaniami wodorowymi. Taka budowa daje możliwość powielania materiału genetycznego.
DNA występuje w komórce w towarzystwie białek pistonowych ( zasadowych ), tworząc nukleosomy. Nukleosom zbudowany jest z 8 podjednostek histonów ( 2H2a, 2H2b, 2H3, 2H4 ), na który to trzon nawinięty jest DNA. Nukleosomy łączą się ze sobą poprzez histon H1 i łącznikową nić DNA, tworząc nukleofilamenty. Taka budowa umożliwia upakowanie DNA w komórce. Powstają w ten sposób chromosomy, które są komórkowymi strukturami zawierającymi materiał genetyczny.
RNA
Znanych jest kilka rodzajów RNA: mRNA ( informacyjny ), tRNA ( transportujący ), rRNA ( rybosomalny ). Wszystkie RNA są syntezowane w jądrze komórkowym na matrycy DNA.
Kwasy rybonukleinowe zamiast tyminy zawierają uracyl. Są one jednoniciowe. Nić nukleotydowa RNA jest ułożona wewnątrz siebie struktury z uwzględnieniem komplementarności zasad. Nie jest to jednak tak precyzyjna komplementarność, jak w DNA, i nie wszystkie zasady muszą być połączone z komplementarnymi.
mRNA – przenosi informację genetyczną z jądra komórkowego do cytoplazmy.
tRNA – bierze udział w aktywności aminokwasów.
rRNA – wchodzi w skład rybosomów i uczestniczy w procesie biosyntezy białka.


BIOSYNTEZA BIAŁKA

W samym procesie biosyntezy białka wyróżniamy trzy etapy: inicjacji, elongacji i terminacji.
Inicjacja
Na tym etapie następuje przyłączenie metionylo – tRNA do podjednostki 40S rybosomy, co odbywa się przy udziale czynnika inicjującego IF1, GTP i jonów magnezu.
Do tego kompleksu przyłącza się mRNA przy udziale czynników inicjujących IF2 – IF5. Nastepnie przy udziale energii z hydrolizy GTP dołączona jest podjednostka 60S rybosomy i uwalniane są czynniki inicjujące.
Kompleks inicjujący składający się z podjednostki mniejszej ( 40S )i podjednostki większej ( 60S ) rybosomy, mRNA oraz metionylo-tRNA, jest gotowy do elongacji.
Elongacja
Proces elongacji, czyli wydłużania łańcucha polipeptydowego, odbywa się przez dobudowywanie kolejnych aminokwasów.
Pierwszy aminokwas metionylo-tRNA, znajduje się w miejscu P ( peptydylowym ) a w miejsce sąsiednie A ( aminokwasowe ) przyłączany jest do mRNA kolejny aminoacylo-tRNA, pasujący antykodonem do kodonu mRNA. Odbywa się to przy udziale energii z GTP oraz czynnika elongacyjnego EF1.
Następnie działa transferaza peptydylowa która wiązanim peptydowym przyłącza aminokwas z miejsca P do aminokwasu w miejscu A, w wyniku czego z miejsca P odhydrolizowuje uwolniony tRNA, a w miejscu A powstaje peptydylo-tRNA. Z kolei przy udziale czynnikaelongacyjnego EF2 i energii z GTP następuje przesunięcie rybosomu o jedną trójkę na mRNA, tak że peptydylo-tRNA wchodzi na miejsce P, natomiast miejsce A zwalnia się dla przyłączenia kolejnego aminoacylo-tRNA.
Proces ten powtarza się aż do wytworzenia łańcuch polipeptydowego.
Terminacja
Proces elongacji ulega zakończeniu czyli terminacji, kiedy odczytywanie kodu trafi na kodon nonsensowny tzn. taki który nie koduje żadnego aminokwasu.


1 1 1
2009-12-27T19:04:36+01:00