Puls Ziemi II - Ćwiczenia

Zad.1 str.37
b) Wymień dziłania podejmowane przez państwa wysoko rozwinięte gospodarczo w celu podniesienia dochodowności rolnictwa na własnym terenie?

Zad.2 str.37
Wymień cynniki poaprzyrodnicze , które wpłyneły na wzrost produkcji rolnej w Belgii od lat 60.XX wieku?

Zad.3 str.38
Przeczytaj wypowiedzi rolników na str.81 w podręczniku i wypisz po cztery cechy rolnictwa państw slabo i wysoko rozwiniętych ?

Zad.5 str. 38
Kozystając z dostępnych źródeł informacji napisz jakie dostaje polski rolnik może otrymać z Unii Europejskiej

Zad.2 str 39
Uzupełnij schemat , wpisując poytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego?

Zad.3 str.40
Wyjaśnij, dlaczego pomimo wielu wad rolnictwa uprzemysłowionego,rolnictwo ekoloczne w krajach wysoko rozwiniętych gospodarco jest nadal słabo rozwinięte ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T20:07:35+01:00
Zad 1 b
w karajach wysoko rozwiniętych obejmuje ona dopłaty do produkcji rolniczej.w zakres wchodzą też dotacje do eksportu produktów rolnych oraz cła zaporowe na import żywniości.
zad 2
rolnicy coraz częściej decydowali sie na bardziej opłacalne metody upraw.Upowszechniły sie uprawy szklarniowe,zaczęto tez poszukiwać wydajniejszych metod hodowli zwierząt.Postęp w naukach rolniczych spowodował , ze rolnicy zaczęli uzyskiwać coraz wyższe plony. Na wzrost produkcji rolnej wpkynęło również lepsze wykształcenie rolników.Także mechanizacja ronictwa prtzyczyniła sie do wzrostu produkcji w tym sektorze gospodarki. Te czynniki spowodowały ,ze w Belgii pojawiły sie nadwyzki zywności ,w których rolnicy nie mogli sprzedać.
zad 3
cechy rolnictwa państw wysoko rozwinietych
wysoki nakład kapitału
znaczny udział monokultur
rozwiniete usługi dla rolnictwa
wysoki udział w produkcji roślinnej roslin przemysłowych,owoców i warzyw.

cechy rolnictwa państw słabo rozwiniętych
niski poziom mechanizacji
dominacja produkcji roślinnej
niska towarowość produkcji rolnej
subwencjonowanie rolnictwa

zad 5
Rolinik moze ubiegac sie o dotacje z Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).Żeby dostać pieniądze z SAPARD-u, rolnicy muszą przygotować biznesplany, zezwolenia, złożyć wnioski i przynajmniej rozpocząć inwestycję.Pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na produkcję mleka i mięsa. Rolnicy, którzy się o tę pomoc starają, muszą mieć zagwarantowany zbyt na swoje produkty.Rolnik musi mieć oszczędności równe wszystkim kosztom lub wziąć kredyt z banku. Przy czym nie wolno mu na ten cel brać kredytów preferencyjnych, nawet jeśli przysługują. .Pomoc przysługuje na: budowę lub modernizację obory zakup wyposażenia (np. dojarki, schładzarki do mleka) urządzeń do zagospodarowania odchodów zwierzęcych produkcji i przechowywania pasz na ogrodzenie pastwisk doprowadzenie wody na pastwiska zakup zwierząt hodowlanych.

Rolnik może otrzymać do 85 tys. zł, ale jeśli zainwestuje w budowę urządzeń do przechowywania gnojowicy, kwota ta wzrasta do 110 tys. zł. SAPARD stawia też jeszcze jeden warunek - po zakończeniu inwestycji rolnik nie może mieć więcej niż 1,5 tzw. jednostek
przeliczeniowych na hektar, czyli półtorej dużej krowy. Jeśli ktoś ma np. 25 krów, a chce mieć 40, to musi do tego dokupić odpowiednio dużo ziemi, tak by mieć 60 ha.. Pomoc jest przeznaczona dla małych gospodarstw mlecznych - by mogły się powiększać, dla średnich - by się unowocześniały, ale już nie dla dużych.Pomoc przysługje chodowcom bydła mięsnego ,świń,kurczków,gesi indyków,owiec.Rolnicy moga uzyskac pomoc przy zakupie maszyn rolniczych,maszyn do przetwórstwa i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, np. kiszenie kapusty lub ogórków, na hodowlę ryb i zwierząt futerkowych uprawy plantacji truskawek, wikliny, wierzby itp.

zad 2 str 39
pozytywne
- mniej ludzi do pracy
- wyższe plony
-większy zysk
-ograniczenie głodu i niedozywienia

negatywne
-stosowanie pasz przyspieszających wzrost zwierząt
-rozwój choroby (wściekłych krów) BSE
-wyjałowienie gleb

zad 3 str 40
Ponieważ w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo większość czynności za człowieka robią maszyny, ludzie po prostu zapominają jak powinny wyglądać gospodarstwa. Zamiast nawozów naturalnych stosują sztuczne.
22 4 22