×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie mojego zadania. Nagradzam rozwiązanie, które jest poprawne i jak największa ilość. Termin do 03.01 ;)

9. W prostopadłościanie przekątna jest nachylona do podstawy pod katem o mierze 450, a przekątna podstawy o długości 8 cm tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 600. oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu.
11. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej o długości 14 cm jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem o mierze 600. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa.
12. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość cm, a przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 450. Oblicz objętość graniastosłupa.
17. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego oraz wysokość jego ściany bocznej mają po 4 cm długości. Narysuj siatkę tego ostrosłupa oraz oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość.
18. Krawędź podstawy prawidłowego ostrosłupa trójkątnego ma 4 cm długości, a wysokość ostrosłupa ma 6 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa.
21. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, w którym długość krawędzi podstawy wynosi 3 cm, a długość krawędzi bocznej wynosi 7 cm.
22.Pole powierzchni bocznej prawidłowego ostrosłupa trójkątnego ma 144 cm2, a krawędź podstawy ma 12 cm długości. Oblicz długość krawędzi bocznej oraz objętość ostrosłupa.
23. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ściany bocznej ma długość 12 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 600. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.
24. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna o długości 16 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 300. Oblicz objętość ostrosłupa.
1

Odpowiedzi

2010-01-01T10:42:55+00:00
9. W prostopadłościanie przekątna jest nachylona do podstawy pod katem o mierze 45°, a przekątna podstawy o długości 8 cm tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 60°. oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu.
Rozwiązanie:
a,b - krawędzie podstawy prostopadłościanu
c - krawędź boczna prostopadłościanu
α = 45° - kąt nachylenia przekątnej prostopadłościanu do podstawy
d = 8 cm - długość przekątnej podstawy prostopadłościanu
β = 60° - kąt jaki tworzy przekątna podstawy prostopadłościanu z krawędzią podstawy
Ponieważ przekątna prostopadłościanu jest nachylona do podstawy pod kątem 45° to tworzy ona z przekątną podstawy i krawędzią boczną prostopadłościanu trójkąt prostokątny równoramienny. Zatem krawędź boczna c ma długość równą długości przekątnej podstawy prostopadłościanu
c = d
c = 8 cm
Ponieważ przekątna podstawy d tworzy z krawędzią podstawy kąt 60°, zatem krawędzie podstawy a i b z przekątną podstawy d tworzą trójkąt prostokątny o kątach 30°, 60° i 90°. Trójkąt ten ma takie własności, że przeciwprostokątna jest dwa razy dłuższa od przyprostokątnej leżącej naprzeciwko konta 30°, a dłuższa przyprostokątna (leżąca naprzeciwko konta 60°) jest √3 razy większa od krótszej przyprostokątnej.
Stąd, jeśli d tworzy z a kąt β = 60°, to
d = 2a
a = ½d
a = 4 cm
b = √3a
b =4√3 cm
V = abc
V = 4*4√3*8 = 128√3cm³
Pc = 2(ab+ac+bc)
Pc = 2(4*4√3 + 4*8 + 4√3 * 8)
Pc = 2(16√3 + 32 + 32√3)
Pc = 2(48√3 + 32)
Pc = 96√3 + 64 cm²

11. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej o długości 14 cm jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem o mierze 60°. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa.
Rozwiązanie:
Podstawą graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt równoboczny.
Niech a - krawędź podstawy graniastosłupa
d = 14 cm - przekątna ściany bocznej graniastosłupa
α = 60° - kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi podstawy graniastosłupa
b - krawędź boczna graniastosłupa
Ponieważ d jest nachylona do krawędzi podstawy a pod kątem 60°, zatem a, b i d tworzą trójkąt prostokątny o kątach 30°, 60° i 90° i:
d = 2a
b = a√3
Stąd:
a = ½d
a = 7 cm
b = 7√3cm
V = Pp*H
Pp = ¼a²√3 - wzór na pole trójkąta równobocznego
H = b
Stąd:
V = ¼*(7)²√3 * 7√3
V = ¼*3*(7)³
V = ¾*343
V = 257¼cm³
Pc = 2Pp+3Pb
Pc = 2*¼a²√3 + 3ab
Pc = ½a²√3 + 3ab
Pc = ½ * (7)² √3 + 3 * 7 * 7√3
Pc = ½ * 49√3 + 3 * 49√3
Pc = (171,5)√3 cm²

12. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość cm, a przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 45°. Oblicz objętość graniastosłupa.
Rozwiązanie:
a - długość krawędzi podstawy graniastosłupa
b = H - krawędź boczna graniastosłupa będąca też wysokością graniastosłupa
V = Pp*H
Podstawą graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat.
Stąd
Pp = a²
Ponieważ przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°, zatem przekątna podstawy graniastosłupa z wysokością graniastosłupa i przekątną graniastosłupa tworzy trójkąt prostokątny równoramienny. A zatem
H = d
d = a√2
H = a√2
Stąd
V = a² * a√2
V = a³√2 cm3
Wystarczy teraz podstawić za a, bo w treści zadania nie została podana długość krawędzi podstawy graniastoałupa.

24. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna o długości 16 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 30°. Oblicz objętość ostrosłupa.
Rozwiązanie:
V = ⅓Pp*H
Pp = a² - podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat
b = 16 cm - krawędź boczna ostrosłupa
Ponieważ krawędź boczna ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°, zatem wysokość ostrosłupa H z połową przekątnej podstawy ostrosłupa (½d) i krawędzią boczną b ostrosłupa tworzy trójkąt prostokątny o kątach 30°, 60° i 90° i
b = 2H
½d = H√3
Stąd
H = ½b
d = 2H√3
H = 8 cm
d = 16√3 cm
ponieważ d = a√2
stąd a = d/√2
a = ½d√2
a = ½ * 16√3 * √2
a = 8√6cm
V = ⅓(8√6)² * 8
V = ⅓ * 8³ * 6
V = 512 * 2
V = 1024cm³

23. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ściany bocznej ma długość 12 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 60°. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.
Rozwiązanie:
V = ⅓Pp*H
Pp = a² - podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat
h = 12 cm - wysokość ściany bocznej ostrosłupa
Ponieważ wysokość ściany bocznej ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°, zatem wysokość ostrosłupa H z połową długości krawędzi podstawy ostrosłupa (½a) i wysokością ściany bocznej h ostrosłupa tworzy trójkąt prostokątny o kątach 30°, 60° i 90° i
h = 2 * ½a
H = ½a√3
Stąd
h = a = 12cm
H = 6√3
V = ⅓ * 12² * 6√3
V = 2 * 144√3
V = 288√3cm³
Pc = Pp + 3Pb
Pb = ½ah
Pc = a² + 3 * ½ah
Pc = 12² + 3 * ½ * 12 * 12
Pc = 144 + 3 * 72
Pc = 144 + 216
Pc = 360cm²

18. Krawędź podstawy prawidłowego ostrosłupa trójkątnego ma 4 cm długości, a wysokość ostrosłupa ma 6 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa.
Rozwiązanie:
a = 4cm - krawędź podstawy ostrosłupa
H = 6cm - wysokość ostrosłupa
V = ⅓PpH
Pp = ¼a²√3 - pole podstawy ostrosłupa, ponieważ ostrosłup jest prawidłowy trójkątny jego podstawa jest trójkątem równobocznym
V = ⅓ * ¼a²√3 * H
V = (1/12)*a²H√3
V = (1/12)* 4² * 6√3
V = ½ * 16√3
V = 8√3 cm³
Pc = Pp + 3Pb
Pb = ½ah gdzie h jest wysokością ściany bocznej ostrosłupa
Pc = ¼a²√3 + 3*½ah
z Twierdzenia Pitagorasa mamy:
H² + (⅓hp)² = h² gdzie hp jest wysokością podstawy
hp = ½a√3
hp = ½ * 4√3
hp = 2√3 cm
6² + (⅓ * 2√3)² = h²
36 + (1/9) * 4 * 3 = h²
36 + (4/3) = h²
(108/3) + (4/3) = h²
h² = (112/3)
h² = (16 * 7/3)
h = 4√7/√3
h = (4/3)√21
Pc = ¼ * 4²√3 + 3 * ½ * 4 *(4/3)√21
Pc = 4√3 + 8√21 cm²
Pc = 4√3(1+2√7) cm²

22.Pole powierzchni bocznej prawidłowego ostrosłupa trójkątnego ma 144 cm², a krawędź podstawy ma 12 cm długości. Oblicz długość krawędzi bocznej oraz objętość ostrosłupa.
Rozwiązanie:
Pb = 144cm²
a = 12cm
Pb = 3*½ah gdzie h jest wysokością ściany bocznej ostrosłupa
144 = 3*½*12*h
144 = 18h /:18
h = 8
Z twierdzenia Pitagorasa mamy:
h² + (½a)² = b²
8² + 6² = b²
64 +36 = b²
b² = 100
b = 10
V = ⅓PpH
Pp = ¼a²√3 gdyż podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt równoboczny
Pp = ¼ * 12² *√3
Pp = 36√3cm²
Z twierdzenia Pitagorasa :
H² + (⅓hp)² = h² gdzie hp jest wysokością podstawy ostrosłupa
hp = ½a√3
hp = ½*12√3
hp = 6√3cm
H² + (⅓*6√3) = 8²
H² + (2√3)² = 64
H² + 4*3 = 64
H² = 64 - 12
H² = 52
H² = 4*13
H = 2√13cm
V = ⅓ * 36√3 * 2√13
V = 24√39cm³

21. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, w którym długość krawędzi podstawy wynosi 3 cm, a długość krawędzi bocznej wynosi 7 cm.
Rozwiązanie:
a = 3cm - krawędź podstawy ostrosłupa
b = 7 cm - krawędź boczna ostrosłupa
Podstawą ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest sześciokąt foremny o krawędzi a = 3cm.
V = ⅓PpH
pole sześciokąta foremnego składa się z sześciu pól trójkątów równobocznych o boku 3 cm, stąd
Pp = 6*¼a²√3
Pp = 3*½ * 3² √3
Pp = ½*27√3cm²
Wysokość ostrosłupa H z połową najdłuższej przekątnej podstawy (d = a) i krawędzią boczną b ostrosłupa tworzy trójkąt prostokątny. Z twierdzenia Pitagorasa mamy:
H² + a² = b²
H² = b² - a²
H² = 7² - 3²
H² = 49 - 9
H² = 40
H² = 4*10
H = 2√10cm
V = ⅓ * ½ * 27√3 * 2√10
V = 9√30 cm³

17. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego oraz wysokość jego ściany bocznej mają po 4 cm długości. Narysuj siatkę tego ostrosłupa oraz oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość.
Rozwiązanie:
a = 4cm - krawędź podstawy
h = 4cm - wysokość ściany bocznej
V = ⅓PpH
Pp = a² ponieważ podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat
Wysokość H ostrosłupa z połową długości boku podstawy (½a) i wysokością ściany bocznej h ostrosłupa tworzy trójkąt prostokątny. Z twierdzenia Pitagorasa mamy:
H² + (½a)² = h²
H² + 2² = 4²
H² + 4 = 16
H² = 16 - 4
H² = 12
H² = 4 * 3
H = 2√3cm
V = ⅓ * 4² * 2√3
V = (32/3)√3 cm³
Pc = Pp + 4 * ½ah
Pc = a² + 2ah
Pc = 4² + 2*4*4
Pc = 16 + 32
Pc = 48cm²
Nie zamieszczę rysunku siatki ale napiszę Ci jak ją narysować:
w miarę na środku kartki rysujesz kwadrat o boku 4cm. Następnie w połowie każdego boku rysujesz na zewnątrz kwadratu odcinek o długości 4cm (czyli wysokość ściany bocznej). Łączysz koniec tego odcinka z końcami boku do którego został dorysowany. W ten sposób przy każdym boku powstanie trójkąt równoramienny o wysokości 4cm. I to wszystko...siatka gotowa:)
21 4 21
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci