Podane wyrazy podziel na sylaby Sprawdz w słowniku poprawnej polszczyzny jak powino sie je odzielac. podziel na sylaby akcentowe.
kryterium-
nauka-
ryzyko-
kapitan-
ekipa-
prezydent-
liceum-
opera-
muzeum-
repertuar-
Uniwersytet-
technikum-
atmosfera-
wizyta-
Prosze o pOmoc :)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T09:48:22+01:00
Kry-te-rium
na-u-ka
ry-zy-ko
ka-pi-tan
e-ki-pa
pre-zy-dent
li-ce-um
o-pe-ra
mu-ze-um
re-per-tu-ar
u-ni-wer-sy-tet
te-chni-kum
a-tmo-sfe-ra
wi-zy-ta
24 3 24
2010-01-03T09:56:28+01:00
Kry-ter-i-um
na-u-ka
ry-zy-ko
ka-pi-tan
e-ki-pa
pre-zy-dent
li-ce-um
o-pe-ra
mu-ze-um
re-per-tu-ar
uni-wer-sy-tet
tech-ni-kum
at-mo-sfe-ra
wi-zy-ta
21 3 21