Moglibyście przetłumaczyc jeszcze to? (na angielski)
Dziękuję :)!

Życie Norwegów nigdy nie było łatwe. Tereny zdatne do uprawy zajmują jedynie 3% powierzchni kraju, od wieków Norwegowie byli więc skazani na importowanie zboża, co dla nas Polaków jest trudne do wyobrażenia.
W zamian za zborze kraj ten eksportował drewno, dzięki któremu m.in. Brytyjczycy mogli zbudować swoją wielką flotę (własne lasy szybko przepalili w pierwszych piecach hutniczych).

Biedny kraj pełny bogactw
*
W pierwszych wiekach n.e. obszary obecnej Norwegii zasiedlone były przez ludy kultury Komsa, następnie przez rozproszone plemiona Normanów. Od II. połowy VIII w. rozpoczęły się kolonizacyjne wyprawy podejmowane przez ówczesnych mieszkańców dzisiejszej Norwegii - wikingów. Przyniosły one odkrycie m.in. Grenlandii i północnych krańców Ameryki Północnej. W II połowie IX w. rozpoczął się proces jednoczenia drobnych królestw, zakończony w 872 utworzeniem państwa norweskiego.

1

Odpowiedzi

2010-01-03T18:07:24+01:00
Norwegians life has never been easy. Areas suitable for cultivation occupy only 3% of the country, for centuries the Norwegians were thus condemned to import grain, which for us Poles, it is difficult to imagine.
In return for the congregation, the country exported wood, through which, inter alia, British able to build his great fleet (owned forests rapidly in the first przepalili furnaces).

Poor country full of riches
*
In the early centuries n.e. areas are now inhabited by the Norwegian peoples Komsa culture, followed by scattered tribes of the Normans. From II. mid-eighth century began colonization expedition undertaken by the then present inhabitants of Norway - Viking. They brought the discovery of such Greenland and northern edges of North America. In the second half of the ninth century, began the process of unification of small kingdoms, culminating in the creation of 872 Norwegian State.