Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:51:16+01:00
Warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa:
1.Gleby - od rodzaju gleby zależy w dużej mierze rodzaj uprawianych roślin i wielkość plonów.
2.Ukształtowanie powierzchni - najbardziej sprzyjające rolnictwu są tereny równinne lub pagórkowate o łagodnych stokach. Takie warunki występują na Nizinach Środkowopolskich, Kotlinach Podkarpackich, a także w pasie pobrzeży.
3.Klimat - istotne są: wielkość i rozkład opadów oraz długość okresu wegetacyjnego. W Polsce roczna suma opadów zapewnia ilość wody potrzebną do uprawy roli, jednakże ich rozkład w ciągu roku jest niekorzystny

Warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa:
1.Forma własności gospodarstw - w Polsce przeważają gospodarstwa indywidualne. Znacznie mniej jest gospodarstw spółdzielczych.
2.Struktura wielkości gospodarstw rolnych - większość gospodarstw rolnych w Polsce nie przekracza 5 ha, więc nie przynoszą dużych zysków. W takim przypadku nie można zainwestować w ich rozbudowę czy też mechanizacje.
3.Mechanizacja rolnictwa - ma duży wpływ na efektywność gospodarki rolnej. W Polsce poziom mechanizacji nie jest zbyt wysoki. Rolników często nie stać na zakup nowych urządzeń.

Urbanizacja jest to proces rozwoju miast juz isniejących , powstawanie nowych miast, Wzrost odsetka ludności miejskiej w stosunku do ogólu ludności, przyjmowanie miejskiego stylu zycia, przez ludnośc nie wiejską.

Migracje wewnetrzne -przesiedlenia w granicach jednego kraju; wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego.
14 3 14