Odpowiedzi

2009-09-26T14:18:58+02:00
Czynniki ograniczające dzielą się na dwa rodzaje: czynniki abiotyczne i biotyczne.
Czynniki abiotyczne to oddziaływanie nieożywionych elementów środowiska na organizmy. Wyróżniamy tutaj czynniki klimatyczne np: temperatura, woda, światło, ciśnienie, wiatr oraz inne czynniki takie jak – gleba, jej struktura i skład chemiczny. Abiotyczny oznacza martwy, nieożywiony. Abiotyczne składniki środowiska głównym stopniu kształtują biotop i wpływają istotnie na zamieszkujące go rośliny i zwierzęta, które muszą na drodze ewolucji przystosować się do nich. Gwałtowne i silne zmiany czynników abiotycznych mogą zahamować rozwój występujących organizmów. Czynniki biotyczne - oznaczają czynniki środowiska występujące w wyniku oddziaływania żywych organizmów w sposób bezpośredni lub pośredni na inne żywe organizmy. Czynniki biotyczne regulują rozmieszczenie i liczebność populacji roślin i zwierząt. Przykładem mogą być oddziaływania pasożytów na swoich żywicieli. Mówiąc o czynnikach biotycznych należy mieć na uwadze oddziaływanie organizmów na siebie, czyli zależności wewnątrz gatunkowe, jak również wpływy organizmów na środowisko abiotyczne.
Organizmy nie tylko przystosowują się do środowiska fizycznego, lecz także przystosowują to środowisko do swoich potrzeb życiowych. Wiadomo, że od pracy drobnoustrojów glebowych zależy zasobność gleby w składniki odżywcze, które są pobierane przez rośliny. Między żyjącymi obok siebie roślinami zależy również wzajemne oddziaływanie, co przejawia się w współzawodnictwie o światło, wodę czy składniki pokarmowe. Niektóre gatunki roślin wydzielają substancje hamujące lub uniemożliwiające rozwój innych roślin.
4 4 4