Odpowiedzi

2010-01-13T20:59:25+01:00
Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej (OB PPS);
Federacja Anarchistyczna;
Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) - Solidarity Election Action
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWS-P) - Solidarity Election Action of the Right
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) - Non-Party Reform Bloc
Chrześcijańska Demokracja (ChD) - Christian Democracy
Chrześcijańska Partia Pracy (ChPP) - Christian Labour Party
Chrześcijański Ruch Obywatelski (ChRO) - Christian Citizens' Movement
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) - Christian Social Association
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP) - Christian-Democratic Labour Party
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo 'Zjednoczenie' (ChDS'Z') - Christian-Democratic Party 'Unity'
Federacja Młodzieży Walczącej (FMW) - Federation of Militant Youth
Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP) - Federative Parliamentary Caucus
Forum Prawicy Demokratycznej (FDP) - Democratic Right Forum
Frakcja Prawicy Demokratycznej (FDP) - Democratic Right Faction
Front Jedności Narodu (FJN) - Front of National Unity
Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) - Catholic Intellectuals' Club
Komitet Obrony Robotników (KOR) - Committee for Workers' Defence
Komitet Obywatelski 'Solidarność' (KO 'S') - Citizens' Committee 'Solidarity'
Komunistyczna Partia Polski (KPP) - Communist Party of Poland
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) - Liberal-Democratic Congress
Krajowy Komitet Obywatelski (KKO) - National Citizens' Committee
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Families' League
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) - Independent Students' Association
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 'Solidarność' (NSZZ RI 'S') - Independent Self-Governing Trade Union of Independent Farmers 'Solidarity'
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 'Solidarność' (NSZZ"S") - Independent Self-Governing Trade Union 'Solidarity'
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność '80 (NSZZ"S'80") - Independent Self-Governing Trade Union "Solidarity '80"
Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP) - Civic Parliamentary Caucus
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) - All-Polish Agreement of the Trade Unions
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD) - Christian Democrats' Party
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) - Patriotic Movement for National Rebirth
Platforma Obywatelska (PO) - Civic Platform
Polska Partia Pracy (PPP) - Polish Labour Party
Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP) - Polish Beer-Lovers' Party
Polska Partia Robotnicza (PPR) - Polish Workers' Party
Polska Partia Socjaldemokratyczna (PPSD) - Polish Social-Democratic Party
Polska Partia Socjalistyczna - Rewolucja Demokratyczna (PPS-RD) - Polish Socialist Party - Democratic Revolution
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) - Polish Socialist Party
Polska Unia Socjaldemokratyczna (PUS) - Polish Social-Democratic Union
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) - Polish United Workers' Party
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) - Polish Committee for National Liberation
Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS) - Polish Catholic-Social Union
Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne (PFChD) - Polish Christian-Democratic Forum
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants' Party
Polskie Stronnictwo Ludowe 'Odrodzenie' (PSL'O') - Polish Peasants' Party 'Revival'
Polskie Stronnictwo Ludowe 'Solidarność' (PSL'S') - Polish Peasants' Party 'Solidarity'
Porozumienie Centrum (PC) - Centre Agreement
Porozumienie Ludowe (PL) - Peasants' Agreement
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - Law and Justice
Ruch Demokratyczno-Społeczny (RDS) - Democratic-Social Movement
Ruch Ludzi Pracy (RPL) - Labour People Movement
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) - Movement for the Defence of Human and Civic Rights
Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD) - Citizens' Movement Democratic Action
Ruch Odbudowy Polski (ROP) - Movement for the Reconstruction of Poland
Ruch Polityki Realnej (RPR) - Real Politics Movement
Samoobrona - Self-Defence [ale w The Warsaw Voice nazwa nie jest tłumaczona]
Socjaldemokracja Polska (SDPL) - Polish Social Democracy
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej (SdRP) - Social Democracy of the Republic of Poland
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Solidarność Pracy (SP) - Labour Solidarity
Solidarność Walcząca (SW) - Militant Solidarity
Stronnictwo Demokratyczne (SD) - Democratic Party
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) - Conservative Peasants' Party
Stronnictwo Ludowe (SL) - Peasants' Party
Stronnictwo Narodowe (SN) - National Party
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND) - National-Democratic Party
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) - Polish-Soviet Friendship Association
Unia Chrześcijańsko-Społeczna (UChS) - Christian-Social Union
Unia Demokratyczna (UD) - Democratic Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Unia Wolności (UW) - Freedom Union
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) - Military Council of National Salvation
Wolność i Niezawisłość (WiN) - Freedom and Independence
Wolność i Pokój (WiP) - Freedom and Peace
Wyborcza Akcja Katolicka (WAK) - Catholic Election Action
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) - Christian National Union
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) - United Peasants' Party
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD) - League of Fighters for Freedom and Democracy
Związek Komunistów Polskich 'Proletariat' (ZKP'P') - Polish Communists' Union 'Proletariat'
Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) - Socialist Youth Union
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) - Rural Youth Union
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) - Polish Socialist Youth Union
wybierz stąd organizacje jakie ci potrzeba, nie wszystkie są polityczne i bojowe.