Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T10:21:29+01:00
1. Słowem wstępu...
Badania paleontologiczne dowodzą, że szata roślinna i świat zwierzęcy kuli ziemskiej nie dotrwały do naszych czasów w stanie, w jakim uformowały sie u zarania swego istnienia. Zmieniał się nie tylko skład gatunkowy, ale również rozmieszczenie geograficzne świata żywego. Rośliny i zwierzęta, zasiedlające Ziemię w minionych epokach geologicznych, w ogromnej większości były inne niż występujące w czasach dzisiejszych. Na rozmieszczenie organizmów wpływa wiele czynników, które dzielimy na cztery grupy: biogenetyczne, ekologiczne, antropogeniczne i historyczne.

2. Czynniki biogenetyczne.
Są one efektem procesów ewolucyjnych, w trakcie których następowało i zachodzi nadal tworzenie się nowych gatunków i niższych jednostek systematycznych, których właściwości i wymagania ekologiczne są nierzadko inne niż form wyjściowych. (...) Bywa tak, że powstające nowe jednostki systematyczne wyróżniają się nie tylko nowymi cechami budowy, lecz także nowymi właściwościami życiowymi, które umożliwiają zajmowanie obszarów niedostępnych dla form wyjściowych. Pociąga to za sobą zmiany w występowaniu i rozsiedleniu organizmów należących do różnych taksonów. Wszystkie właściwości taksonu, które kształtują jego wymagania w stosunku do czynników ekologicznych i pozwalają mu na zajmowanie określonego siedliska, nazywamy konstytucją ekologiczną lub ustrojem ekologicznym danego taksonu. Właściwości te, takie jak budowa morfologiczna i anatomiczna, będące przystosowaniami do określonych warunków otoczenia, sposób odżywiania się i inne czynności fizjologiczne oraz biochemiczne, cykle życiowe pasujące do rytmu zmian w środowisku czy biologia rozmnażania - działają zawsze kompleksowo i decydują, czy dana grupa organizmów może występować w określonym środowisku, czy nie. Wymagania w stosunku do siedliska dotyczą głównych czynników ekologicznych, które - działając łącznie - powodują, że organizmy reprezentujące różne taksony mogą charakteryzować się podobną konstytucją ekologiczną oraz wykazywać wiele wspólnych cech i przystosowań. Bytowanie różnych gatunków roślin w tym samym siedlisku powoduje podobne wymagania, właściwości ekologiczne. Takie grupy określa się mianem form życiowych, form morfologiczno-ekologicznych. Forma życiowa to grupa różnych gatunków lub ich stadiów rozwojowych, w widoczny sposób przystosowanych do jednakowych warunków życia, a więc wykazujących wspólne cechy lub wspólną cechę, która umożliwia im życie w danym środowisku lub nadaje wysoką tolerancję w stosunku do jednego z czynników tego środowiska. (...) Uwzględniając tolerancję na czynniki środowiskowe można wyróżnić organizmy eurotypowe - o szerokich granicach tolerancji oraz stenotopowe, które tolerują tylko niewielkie zmiany wartości tych czynników.
2 2 2
2010-01-15T16:23:11+01:00
Nauka o rozmieszczeniu orgaznizmow roslinnych nosi nazwę fitogeografii . Zadaniem fitogeografii jest badanie szaty roslinnej kuli ziemskiej i analiza czynnikow ktore wplynely na rozmiesczenie roslin na Ziemi .
Wśrod tych czynnikow można wyroznic :

*przystosowania roslin w budowie morfologicznej , anatomicznej i w procesach fizjologicznych do okreslonych warunkow otoczenia
*zespol elementow nieozywionych ( klimat , swiatlo , temperatura , ruchy powietrza i wilgotnosc ) i żywych środowiska
* konkurencha - czyli wspolzawodnictwo o rozne czynniki srodowiskowe jak np pokarm , miejsce do zycia , swiatlo
*wzajemny wplyw organizmow na siebie ; gatunek lepiej przystosowany wypiera gatunek gorzej przystosowany
*przemiany powodowane dzialalnoscia czlowieka
* czynniki historyczne zwiazne z przemianami geologicznymi zachodzacymi w minionych epokach historii Ziemi
2 3 2
2010-01-15T16:33:56+01:00
Czynnika abiotyczne(nieożywione) to temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, nasłonecznienie, wiatr, opady.\
temperatura
wywiera ona wpływ na intensywność procesów życiowych(procesy przemiany materii, rozmnażanie, tempo wzrostu, parowanie oraz aktywność ruchową organizmów) wywiera ona wpływ na rozmieszczenie gatunków.
woda (opady)
jej zawartość decyduje o nasileniu lub osłabieniu procesów życiowych każdego organizmu.
organizmy, broniąc się przed przegrzaniem, wyparowują duże ilości wody i w ten sposób ochładzają swoje ciało.
światło
słoneczne jest czynnikiem koniecznym do życia. U roślin warunkuje proces fotosyntezy. Natomiast natężenie światła wpływa na intensywność tego procesu.
czynniki antropogeniczne(biotyczne)są to inne organizmy wpływające na drugiego. Są to np.:
pchła, wilk, robak pasożytniczy, komar, mucha, człowiek(te zwierzęta wpływają na jelenia)
2 3 2