Odpowiedzi

2010-01-15T11:44:57+01:00

Głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy jest właściwym uchwalaniem ustawy.
Sposób głosowania określa art. 120 Konstytucji, stanowiący iż :
"Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość .
Przepis ten nawiązuje we fragmencie regulacji tego przepisu - „ chyba że konstytucja przewiduje inną większość” - do tego, iż w przypadku ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, Sejm uchwala taką ustawę większością 2/3 głosów (art. 90 ust. 2 Konstytucji ).
Większość 2/3 głosów w Sejmie określa się tzw. większością kwalifikowaną. Konstytucyjnie określona w art. 120 większość zwykła, oznacza wymóg uzyskania liczby głosów za przyjęciem aktu większej niż liczba głosujących przeciw projektowi ustawy, w sytuacji tej nie ma znaczenia liczba głosów wstrzymujących się.
Jeśli natomiast przepis prawa mówi, iż do uchwalenia projektu potrzebna jest obecność co najmniej "połowy ustawowej liczby" posłów (tzw. kworum) to w głosowaniu nad projektem wziąć musi 230 posłów, skoro - zgodnie z art. 96 ust. 1 Konstytucji, a więc ustawowo - "Sejm składa się z 460 posłów"
2010-01-15T14:00:00+01:00
Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. nowej Konstytucji RP1) skłania do spojrzenia na tryb ustawodawczy2) w świetle nowych podstaw konstytucyjnych, aczkolwiek istotne elementy tegoż trybu wciąż szeroko normowane są w Regulaminie Sejmu z 1992 r.3) Od dnia wejścia w życie nowej Konstytucji oba te akty4 stanowić będą główne podstawy normatywne postępowania ustawodawczego. Regulacja konstytucyjna postępowania ustawodawczego ma charakter niepełny, choć szerszy w swoim zakresie niż wcześniejsze regulacje tej rangi, pełniejsze zaś unormowanie w Regulaminie Sejmu znajduje - stosownie do zasady autonomii Sejmu - swą podstawę w art. 112 Konstytucji, przewidującym iż "organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalność jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm". Z założenia przepisy konstytucyjne i regulaminowe są merytorycznie komplementarne, jednak wyraźne ich rozgraniczenie konieczne jest m.in. z uwagi na konsekwencje ich naruszenia. Złamanie - w interesującym nas zakresie - przepisów konstytucyjnych stanowi naruszenie ustawowego trybu wymaganego do wydania ustawy, co - w razie zaskarżenia tak uchwalonego aktu - może prowadzić do orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności uchwalonej ustawy z Konstytucją: naruszenie zaś przepisów Regulaminu Sejmu w zakresie obejmującym tryb ustawodawczy w zasadzie nie podlega orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego.5)
1 5 1