Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:16:35+01:00
Stonehenge is a prehistoric monument located in the English county of Wiltshire, about 3.2 kilometres west of Amesbury and 13 kilometres north of Salisbury. One of the most famous prehistoric sites in the world, Stonehenge is composed of earthworks surrounding a circular setting of large standing stones. Archaeologists had believed that the iconic stone monument was erected around 2500 BC, although this has since been advanced to 2400-2200 BC. The surrounding circular earth bank and ditch, which constitute the earliest phase of the monument, have been dated to about 3100 BC. The site and its surroundings were added to the UNESCO's list of World Heritage Sites in 1986 in a co-listing with Avebury henge monument, and it is also a legally protected Scheduled Ancient Monument. Stonehenge itself is owned by the Crown and managed by English Heritage while the surrounding land is owned by the National Trust.

New archaeological evidence found by the Stonehenge Riverside Project indicates that Stonehenge served as a burial ground from its earliest beginnings. The dating of cremated remains found that burials took place as early as 3000 B.C, when the first ditches were being built around the monument. Burials continued at Stonehenge for at least another 500 years when the giant stones which mark the landmark were put up.

Stonehenge itself evolved in several construction phases spanning at least some 1500 years. However there is evidence of large scale construction both before and afterwards on and around the monument that perhaps extends the landscapes time frame to 6500 years.tłumaczenie :
Stonehenge to prehistoryczny zabytek znajduje się w angielskim hrabstwie Wiltshire, około 3,2 km na zachód od Amesbury i 13 kilometrów na północ od Salisbury. Jeden z najsłynniejszych zabytków prehistorycznych na świecie, Stonehenge składa się z ziemnych otaczających duży okrągły ustawienie stojących kamieni. Archeolodzy nie wierzyli, że ikony Kamienny pomnik został wzniesiony ok. 2500 roku pne, choć od tego czasu została awansowała do 2400-2200 pne. Otaczające okrągłe banku ziemi i rowów, które stanowią najszybciej fazy pomnik, są datowane na ok. 3100 pne. Strona i jej otoczenie zostały dodane do listy UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1986 roku współpracy z aukcji Avebury Henge pomnik, i to jest także prawnie chronione Scheduled Ancient Monument. Stonehenge sama jest własnością korony i zarządzane przez angielskiego dziedzictwa a tereny otaczające jest własnością National Trust.

Nowe dowody archeologiczne znalezione przez Stonehenge Riverside Project wskazuje, że Stonehenge służył jako miejsce pochówku od najwcześniejszych początków. Datowanie kremacji pozostaje stwierdzić, że pochówki miały miejsce już w 3000 rpne, kiedy to pierwszy rowy były budowane wokół pomnika. Pochówki nadal w Stonehenge na co najmniej 500 lat, gdy gigantyczne kamienie znaku orientacyjnego Stanęły.

Stonehenge rozwinęła się w kilku etapach budowlanych obejmujących przynajmniej część 1500 roku. Jednakże istnieją dowody na dużą skalę budowę zarówno przed, jak i później na i wokół pomnika, że może wydłuża czas krajobrazy ramki do 6500 roku.
7 4 7