Odpowiedzi

2010-01-16T01:47:53+01:00
Elektroujemność jest to zdolność atomu danego pierwiastka do przyciągania elektronów.Wartość tę określa skala Paulinga i przyjmuje ona wartości większe od zera a maksymalnie równe-4.
Elektroujemność jest to średnia arytmetyczna energii jonizacji i energii powinowactwa elektronowego.
Grupa (II)układu okresowego pierwiastków:Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra(pierwiastek promieniotwórczy,ze względu na czas połowicznego rozpadu nie tworzy żadnych trwałych związków).Zdolność do przyciągania pary elektronowej maleje w dół grupy ponieważ zwiększająca się liczba powłok elektronowych zwiększa odległość od jądra a siła kulombowskiego oddziaływania ładunków elektrycznych maleje wraz ze wzrostem odległości.W okresie (II) wartość elektroujemności wzrasta ponieważ zwiększa się ładunek nuklidu(jądra atomowego) i siła kulombowska wzrasta tzn.elektrony są silniej przyciągane przez jadro.