Odpowiedzi

2010-01-18T22:14:20+01:00
Rozdział I

Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony


1. Zasady dokonywania analizy zaistniałych i potencjalnych zagrożeń

2. Zasady określania organizacji, struktury i wykonywania zadań ochronnych

3. Kalkulacja i dyslokacja sił i środków

4. Określenie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia dla pracowników ochrony

5. Zadania poszczególnych pracowników ochrony

Zadania

Bibliografia i akty prawne


Rozdział II

Środki w działaniach ochronnych


II.1. Łączność w służbach ochrony

1. Podstawy prawne

2. Tak się zaczęło

3. Indeks podstawowych pojęć używanych w radiokomunikacji

4. Trochę teorii - i co z tego wynika w praktyce

5. Zasięg i pokrycie

6. Z czego składa się radiotelefon

7. Nawiązywanie łączności, prowadzenie i dokumentowanie korespondencji

8. Rodzaje systemów radiokomunikacyjnych

9. Łączność radiowa w zastosowaniach ochrony osób i mienia

Akty prawne

Cytowana literatura

Pytania i zadania


II.2. Techniczne środki zabezpieczenia

1. Rodzaje technicznych środków zabezpieczenia, ich klasyfikacja

przeznaczenie

2. Rodzaje i zasady funkconowania elektronicznych systemów alarmowych

3. Systemy sygnalizacji pożarowej

4. Urządzenia systemów sygnalizacji pożarowej

5. Telewizyjny system nadzoru

6. Kontrola dostepu

7. Monitorowanie systemów alarmowych, zasady funkcjonowania

obsługi systemów

8. Ocena jakości potwierdzana świadectwem kwalifikacyjnym

9. Ocena zgodności, certyfikacja

10. Przegrody budowlane i mechaniczne systemy zabezpieczenia

stosowane w ochronie

11. Podstawy prawne stosowania technicznych środków zabezpieczenia

Pytania i zadania

Akty prawne

Literatura


CZĘŚĆ II

Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych


Rozdział I

Podstawowe formy zagrożeń na obszarze i w obiekcie chronionym

1. Zakład w aspekcie wiktymologicznym

2. Kierunek zagrożeń w zakresie ochrony mienia zakładu

3. Okoliczności sprzyjające przestępstwom na terenie zakładu pracy

4. Metody i sposoby działania sprawców


Rozdział II

Planowanie działań ochronnych

1. Zasadność planowania działań ochronnych

2. Podstawowe rodzaje planów i instrukcji sporządzanych w realizacji usług ochrony osób i mienia

3. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa

4. Instrukcje w zakresie ochrony

5. Działania załóg interwencyjnych

Literatura

Pytania


6. Zasady opracowywania instrucji o systemie przepustkowym oraz

kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie

6.1. Potrzeba kontroli ruchu osobowo-materiałowego w chronionym

obiekcie

6.2. Strefy dostepności

6.3. Dokumenty uprawniające do wstępu do chronionego obiektu i wwozu lub wywozu materiałów

6.4. Komórki organizacyjne upoważnione do wystawiania i ewidencjonowania dokumentów dotyczących ruchu osobowo-materiałowego

6.5. Zagadnienia organizacyjno-porządkowe związane

z przechowywaniem i ewidencjonowaniem kluczy

6.6. Zadania pracownika ochrony w związku z kontrolą ruchu osobowo-materiałowego

6.7. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia

6.8. Wykorzystanie urządzeń technicznych w zakresie kontroli dostępu

Pytania i zadania

Akty prawne

Bibliografia


7. Imprezy masowe

PRO MEMORIA

7.1. Zamiast wstępu

7.2. Polska a Unia Europejska

7.3. Co to jest impreza masowa

7.4. Uprawnienia służby porządkowej

7.5. Obowiązki służby porządkowej organizatora imprezy masowej

7.6. Regulamin imprezy masowej

7.7. Broń palna i środki przymusu bezposredniego a impreza masowa

7.8. Zakaz wstępu na imprezę masową

7.9. Zadania służby porządkowej organizatora imprezy masowej

7.10. Zmiany w ustawodawstwie

7.11. Prawo a praktyka

7.12. Obowiązki organizatora imprezy masowej

7.13. Plan ochrony imprezy masowej

7.14. Przepisy karne

Wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

Wybrane publikacje

Pytania i zadania


Rozdział III

Dokumentacja działań ochronnych

1. Dokumentacja wewnętrznych służb ochrony

2. Dokumentacja specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

dotycząca ewidencjonowania broni i amunicji

3. Dokumentacja firmy ochrony jako przedsiębiorstwa

4. Dokumentacja firmy ochrony jako pracodawcy

5. Dokumentacja dodatkowa związana z realizacją poszczególnych

umów zlecenia ochrony osób i mienia

6. Noty służbowe pracowników ochrony

7. Idea przeniesienia na grunt firmy ochrony dokumentacji ochronnej w.s.o.

8. Archiwizacja dokumentacji

Pytania i zadania


Rozdział IV

Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi

1. Uwagi wstępne

2. Podstawa prawna

3. Zakres współpracy formacji ochronnych z Policją

4. Instrukcja współpracy z Policją

5. De lege ferenda

Pytania i zadania


Rozdział V

Nadzór i konrola nad zadaniami wykonywanymi

przez pracowników ochrony

1. Rola nadzoru w pracy ochronnej

2. Metody nadzoru nad wykonawstwem czynności ochronnych

3. Fazy kontroli

4. Ocena pracownika ochrony i zadania podmiotów do niej uprawnionych

5. Wykorzystanie urządzeń technicznych w kontroli pracy

6. Sposoby i formy motywowania pracowników

Literatura

Pytania