Napisz program, który podane słowo zaszyfruje metodą płou o dwóch rzędach.
Metoda Płotu:
Dla słowa szyfrowanie s y r w n e
z f o a i


Otrzymujemy zaszyfrowane słowo: syrwnezfoai.
Wejście
Pierwszy wiersz wejścia zawiera słowo, które chcemy zaszyfrować
Wyjście
Słowo po zaszyfrowaniu
Przykład
Dla słowa szkola
Poprawną odp. jest sklzoa.

1

Odpowiedzi

2010-01-20T21:33:37+01:00
Pascal:

Program plot;
uses crt;
var
i:integer;
slowo,a,b:string;
begin
clrscr;
Write('Podaj slowo do zaszyfrowania: ');
readln(slowo);
for i:=1 to length(slowo) do
if i mod 2 <> 0 then a:=a+slowo[i]
else b:=b+slowo[i];
slowo:=a+b;
Write('Zaszyfrowane slowo: ',slowo);
readkey;
end.