Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:59:28+01:00
Dim n, i, k As Integer
Dim x As Double
Dim l As String

x = TextBox1.Text
While 2 ^ n <= x
n = n + 1
End While
TextBox2.Text = n
For i = 0 To n - 1
k = x - (x 2) * 2
x = x 2
l = CStr(k) + l


Next

TextBox3.Text = l
End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
TextBox1.Text = " "
TextBox2.Text = " "
TextBox3.Text = " "


zapis wprowadzajacy 1 liczby w systemie 1-owym.
Liczenie!!!
Dim wynik as decimal, liczba1 as double = textbox1.text
Dim liczba2 as double = textbox2.text
Select Case działanie
Case dodawanie
wynik = liczba1 + liczba2
Case odejmowanie
wynik = liczba1 - liczba2
Case dzielenie
If liczba2 = 0 then msgbox("nie ma dzielenia przez zero") : Exit Sub
wynik = liczba1/liczba2
case mnożenie
wynik=liczba1*liczba2
End Select
Textbox3.text = wynik
End Sub