Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:47:55+01:00
Gałęzie prawa

Gałęzie prawa
Prawo dzieli się na poszczególne dziedziny pod względem podobieństwa zagadnień uregulowanych w różnych przepisach.
Podział ten nie przebiega pomiędzy aktami prawnymi, dlatego jeden akt może zawierać przepisy należące do różnych gałęzi.
Gałęzie prawa:

Prawo konstytucyjne – określa ustrój polityczny państwa, działania organów, powstawanie prawa, zasady wyborów, podstawowe prawa i obowiązki obywateli.
Najważniejsze akty prawne to:
- konstytucja
- ordynacje wyborcze

Prawo administracyjne – reguluje działalność organów państwa bardziej konkretnie niż prawo konstytucyjne, a zwłaszcza stosunki organ-obywatel.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks postępowania administracyjnego
- prawo budowlane
- ustawa o pomocy społecznej

Prawo górnicze – zajmuje się budową i funkcjonowaniem zakładów górniczych.
Najważniejsze akty prawne to:
- prawo geologiczne
- prawo górnicze

Prawo podatkowe – obowiązkowe daniny obywateli wobec państwa i zasady postępowania przy wymierzaniu podatków.
Najważniejsze akty prawne to:
- ordynacja podatkowa
- ustawy o podatku dochodowym
- ustawa o podatku od towarów i usług

Prawo karne – określa, jakie zachowania są zabronione oraz jakie są sankcje za naruszenie tych zakazów.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks karny
- kodeks postępowania karnego
- kodeks karno-wykonawczy
- kodeks wykroczeń

Prawo cywilne – określa stosunki pomiędzy równymi sobie podmiotami, prawa umów, własności, spadków.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks cywilny

Prawo rodzinne – reguluje stosunki pomiędzy członkami rodziny tzn. małżonkami, rodzicami i dziećmi.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – reguluje stosunki zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks pracy
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Prawo handlowe – reguluje funkcjonowanie spółek handlowych.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks spółek handlowych

Prawo mediów elektronicznych – reguluje wpływ Internetu na życie ludzkie.
Najważniejsze akty prawne to:
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- ustawa o podpisie elektronicznym

Prawo ochrony informacji.
Najważniejsze akty prawne to:
- ustawa o dostępie do informacji publicznej
- ustawa o ochronie danych osobowych

Prawo międzynarodowe, publiczne – reguluje stosunki między państwami np. konwencja wiedeńska o prawie traktatów.
Sposoby powstawania prawa.
Stanowienie – jest to działalność uprawnionego podmiotu, którą uważa się za źródło prawa. W przypadku organów jednoosobowych wyznaczony pracownik opracowuje projekt aktu, a osoba pełniąca funkcję organu podpisuje ten akt i kieruje do publikacji.
W organach wieloosobowych procedura jest skomplikowana, ponieważ musi uwzględniać możliwość wypowiedzenia się wszystkich członków tego organu.
Przebieg procedury ustawodawczej na przykładzie sejmu.

Inicjatywa ustawodawcza – jest to wniesienie do sejmu projektu ustawy przez uprawniony podmiot: 15 posłów, prezydenta, radę ministrów lub też grupy stu tysięcy obywateli.

Postępowanie w sejmie (czytania).

pierwsze czytanie projektu
W komisji sejmowej następuje przedstawienie projektu, dyskusja nad projektem i przygotowanie sprawozdania.

drugie czytanie
Przedstawienie sprawozdania wszystkim posłom, debata plenarna, zgłaszanie poprawek i wniosków, wniosków następnie powrót projektu do komisji.

trzecie czytanie
Przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji wniosków i poprawek oraz głosowanie.

przesłanie przyjętego projektu do senatu

Postępowanie w senacie.
Senat w ciągu miesiąca przyjmuje ustawę bez poprawek albo wprowadza poprawki albo odrzuca ustawę.
Ustawa zmieniona lub odrzucona wraca do sejmu. Sejm może postanowić o poprzednim brzmieniu ustawy, jeżeli przegłosuje ją jeszcze raz większością połowa + 1 głosów. Następnie ustawa trafia do prezydenta.

Działania prezydenta:

podpisanie ustawy

odmowa podpisania i skierowanie ustawy do sejmu, do ponownego rozpatrzenia – veto prezydenta.
Odrzucenie veta przez sejm wymaga przyjęcia ustawy większością 3/5 głosów.

wystąpienie do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją.
- Jeżeli trybunał nie stwierdzi niezgodności prezydent nie może odmówić podpisania ustawy.
Zwyczaj

O prawie zwyczajowym mówimy wtedy, gdy jego normy są powszechnie przestrzegane i panuje przekonanie, że norma ta ma charakter obowiązujący.
Precedens

Prawo precedensowe polega na tym, że sąd rozpatrujący sprawę szuka w zbiorach przeczeń, wyroków praw podobnych. Na tej podstawie ustala, jaka jest reguła ogólna wyrokowania w tego typu sprawach. Jeżeli nie można stwierdzić reguły ogólnej sąd orzeka wg swojego uznania tworząc nowy precedens.
Religia

Uważa się że treść norm prawnych pochodzi od Boga a prawo ziemskie tylko je powtarza.
6 3 6