!!!Dam 15 pkt!!!Proszę o ułożenie planu w punktach na temat "szalonych lat 20". Chodzi o to aby ułożyć chronologicznie co się działo takiego ważnego w tamtych latach. ma być min. o Hitlerze, Stalinie i Mussolinim. Punktów ma być sporo... Błędne zgłaszam!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-24T01:47:35+01:00
11 XI 1918 - koniec I wojny światowej, rozjem w Compiegne
11 XI 1918 - odzyskanie niepodległości przez Polskę
27 XII 1918 - 16 II 1919 - Powstanie Wielkopolskie
28 VI 1919 podpisanie traktatu wersalskie - został podpisany przez państwa zwycięskie z Niemcami
16 - 17 VIII 1919 - I powstanie śląskie - przeciwko terrorowi
1919 - 1920 wojna polsko-bolszewicka
18 - 19 VIII 1920 - II powstanie śląskie przeciwko terrorowi niemieckiej policji SIPO
12 X 1920 rozejm Polski z Rosją
1920-1921 - "mała ententa" (Francja, Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia) - z inicjatywy Francji blok obronny przeciw Niemcom (Polska chciała do niego należeć, ale sprzeciwiła się temu Czechosłowacja)
II 1921 - polsko-francuski traktat polityczny, tajna konwencja wojskowa
III 1921 - polsko - rumuński układ polityczny i wojskowy
18 III 1921 pokój w Rydze między Polską a Rosją, m.in. ustalono granicę polsko-rosyjską i polsko-ukraińską
2-3 V 1921 - III powstanie śląskie - aby nie dopuścić do niekorzystnego podziału Górnego Śląska po plebiscycie
XI 1921 - polsko - czechosłowacki układ "status quo" granic - pod wpływem opinii publicznej sejm nie ratyfikował traktatu
1921 powstała partia faszystowska we Włoszech - Narodowa Partia Faszystowska
1922 - konferencja w Geniu w sprawach gospodarczych powojennej Europy, układ Rosji Radzieckiej z Niemcami w Papallo - zagrożenie dla Polski
24 X 1922 na kongresie partii NPF w Neapolu Mussolini wezwał do marszu na Rzym
30 XII 1922 - proklamowanie ZSRR
1923 - otrzymanie przez Mussoliniego funkcji dyktatora, wkrótce po tym przyjął tytuł wodza - duce
1923 - francuska okupacja Zagłębia Ruhry (do 1925, w 1930 ostateczna ewakuacja wojsk z terenów okupowanych w Nadrenii)
1924 - z inicjatywy Polski podpisano tzw. protokół genewski potępiający wojnę napastniczą i opowiadający się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów (dokument w praktyce bez znaczenia)
21 I 1924 śmierć Lenina
1924 - 1929 - walka w ZSRR o władze po śmierci Lenina i zwycięstwo Stalina, którego w 1922r. Lenin wyznaczył na sekretarza generalnego partii bolszewickiej, a o którym napisał, że "skupił w swych rękach nadmierną władzę" i że "jest zbyt brutalny"
1924 - konferencja w Londynie - plan Charlesa Dawesa zmniejszenia wielkości niemieckich reparacji wojennych
II 1925 - Polska podpisała z Watykanem konkordat
IV 1925 - polsko -czechosłowacki traktat arbitrażowy, konwencja handlowa, umowa o wzajemnej ochronie mniejszości narodowych
1925 - wojna celna Polski z Niemcami (załamanie linii politycznej polskiej dyplomacji - Locarno było zgodą Zachodu na rewizję granic)
X 1925 - układ w Locarno: nienaruszalność granic Francji i Belgii z Niemcami, brak gwarancji dla Polski
1926 - niemiecko-radziecki układ o przyjaźni i neutralności
12 - 14 V 1926 przewrót majowy w Polsce - marsz oddziałów posłusznych J. Piłsudskiemu do Warszawy z powodu niezadowolenia społeczeństwa zła sytuacją gospodarczą i polityczną
1 VI 1926 nowe wybory prezydenckie - wygrał Ignacy Mościcki
1928 - minister spraw zagranicznych Francji Briand zawarł układ z amerykańskim sekretarzem stanu Kelloggiem o pokojowym rozwiązywaniu konfliktów
1928 - podpisanie przez Polskę paktu Brianda - Kellogga
1929 - podpisanie protokołu Litwinowa (Polska, ZSRR, Estonia, Łotwa, Rumunia) o niestosowaniu przemocy w dochodzeniu do pretensji terytorialnych
1929 - obniżka niemieckich reperacji (plan Owena Younga) w 1932 Niemcy zostały z nich całkowicie zwolnione
1929 - 1932 - wielki światowy kryzys gospodarczy - próbą wyjścia z niego była polityka "nowego ładu" prezydenta USA Roosevelta
1931 - statut westminsterski - Brytyjska Wspólnota Narodów, przyznanie Wielkiej Brytanii, Irlandii i wszystkim dominiom równouprawnienia (wspólny monarcha, niektóre sprawy ekonomiczne i kulturalne)
1932 - polsko - radziecki pakt o nieagresji (przedłużony 5 V 1934 na dalszych dziesięć lat)
1932 - równouprawnienie Niemiec w dziedzinie zbrojeń
30 I 1933 - Hitler zostaje kanclerzem III Rzeszy (zawieszono prawa obywatelskie, jedna partia, represje wobec opozycji, w 1934 "noc długich noży" - rozprawa z SA, zniesiono federacyjny charakter państwa, państwo jednolite, scentralizowane "jeden lud, jedna Rzesza, jeden wódz", połączenie urzędu premiera i prezydenta przez Hitlera - Fuhrer)
1933 wystąpienie Niemiec z Ligii Narodów
1934 - początek niepodzielnej dyktatury Stalina w ZSRR (w latach 1934 - 1936 okres tzw. czystek w partii, wojsku i tajnej policji, 1936 - 1939 okres Wielkiego Terroru)
29 I 1934 - deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy oraz wzajemnym wyrzeczeniu się agresywnej propagandy, zakończenie wojny celnej, przestrzeganiu praw Polaków w Gdańsku - Hitler chciał podkreślić pokojową politykę Niemiec, była to realizacja przez polską dyplomację "polityki równowagi", czyli "równej odległości między Moskwą a Berlinem"
1934 - rok zabójstw politycznych - zginęli: kanclerz Austrii Engelbert Dollfuss, min. spraw zagr. Francji Jean Barthou, król Jugosławii Aleksander I
1933 - 1934 Niemcy i Polska odrzuciły francuski projekt "paktu wschodniego" do którego miały należeć Niemcy, Polska, ZSRR, Czechosłowacja i republiki bałtyckie
1934 - przyjęcie ZSRR do Ligi Narodów
1934 - minister Józef Beck wymówił traktat mniejszościowy na forum Ligi Narodów
1935 - Hitler wprowadził obowiązek służby wojskowej, początek zbrojeń w Niemczech, wcielenie okręgu Saary do III Rzeszy po zwycięskim plebiscycie
1936 - remilitaryzacja Nadrenii, budowa linii umocnień Zygfryda, wcielenie Etiopii do Włoch
1936 - powrót dyplomacji polskiej do idei "Międzymorza" z Rumunią, Węgrami i Jugosławią
1936-1937 - pakt antykominternowski Niemiec, Włoch i Japonii - "oś Berlin - Rzym - Tokio"
1936 - wojna domowa w Hiszpanii, pomoc wojsk mieniecko-włoskich dla gen. Franco
1937 - atak Japonii na północne Chiny, wystąpienie Włoch z Ligi Narodów
III 1938 - Polska zmusiła Litwę do nawiązania stosunków dyplomatycznych i uznania granicy polsko - litewskiej
III 1938 - włączenie Austrii do Niemiec
IX 1938 - konferencja w Monachium w sprawie Czehosłowacji - zajęcie okręgu sudeckiego przez Niemcy , Węgry opanowały część Słowacji i Rusi Zakarpackiej
2 X 1938 - Polska zajęła Zaolzie, część Spiszu i Orawy, antypolska propaganda w Niemczech
X 1938 - pierwsze żądania Hitlera przyłączenia Gdańska, budowa eksterytorialnej autostrady przez 'korytarz"
1938 - początek zbrojeń państwa zachodnich
III 1939 oderwanie Słowacji i stworzenie marionetkowego państwa z prezydentem księdzem Josefem Tiso, utworzenie Protektoratu Czech i Moraw z prezydentem Emilem Hachą, zajęcie przez Hitlera Kłajpedy, aneksja Albanii przez Włochy
28 IV 1939 - zerwanie przez Hitlera paktu o nieagresji z Polską
5 V 1939 - wystąpienie ministra Józefa Becka w sejmie - odrzucenie niemieckich roszczeń
III - IV 1939 Polska zawarła z Anglią i Francją gwarancje wojskowe
23 VIII 1939 - pakt Ribbentrop - Mołotow: podział stref wpływów w Europie wschodniej
VIII 1939 - antypolskie prowokacje (Gdańsk, radiostacja w Gliwicach)
25 VIII 1939 - układ polsko -brytyjski o pomocy wojskowej - odsunął on początek wojny z 26 VIII na 1 IX 1939
2 3 2