Odpowiedzi

2010-01-25T00:14:07+01:00
*Anarchizm /bez władcy/. Jest to rodzaj grupy która postuluje o równość społeczną, solidarność międzyludzkąj i poszanowanie wolności każdego człowieka. Odrzucają potrzebę istnienia instytucji państwa oraz innych form władzy,

*Anarchism /without authority/.It's a kind of group whos postulate to equality society, interpersonal solidarity and respect free each person. They casting away existence of institution of state and other forms of authority.

*Satanizm charakteryzuje się wierzeniami związanymi z Szatanem, czczący go jako bóstwo, realną istotę.

*Satanism is characterized with Satan believes related, blessing him as deity, real essence.

*Grafficiarze - malują nocą wielkie obrazy na murach, pociągach i płotach w niedozwolonych miejscach.

*Graffiti artists - they painting at night large image on walls, trains and fences in impermissible places.

*Hipisi /dzieci kwiaty/ - Była to rewolucja, bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom: rodzinie, Kościołowi, szkole, pracy, szefom, rywalizacji, pieniądzowi, wojsku, wojnie, normom, przymusom, zakazom.

*Hippies /children of flowers/ - There was revolution riot young against world adult and him institutions; family, church, school, work, chiefs, contest , money, troop, war, norms, compulsions, prohibition.