Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:13:49+01:00
Słowo „retro” pochodzi od łacińskiego przedrostka retro, który dosłownie oznacza „wstecz” lub „w przeszłości”, zwłaszcza w takich słowach jak retrospektywny, czyli odnoszący się do nostalgicznego lub krytycznego spojrzenia w przeszłość.

W okresie powojennym retro nabrało nowego znaczenia z chwilą pojawienia się słowa „retrorocket” oznaczającego rakietę hamującą (skrót od „retrograde rocket”, rakiety, która jest wystrzeliwana w kierunku przeciwnym do ruchu statku kosmicznego), używaną w latach 60. XX wieku w amerykańskim programie kosmicznym. We Francji słowo "rétro", skrót od francuskiego "rétrospectif", weszło do obiegu i osiągnęło popularność, gdy zaczęto powtórnie oceniać postać Charles'a de Gaulle’a i rolę Francji w II wojnie światowej. Francuska moda retro z lat 70. XX wieku w filmach i opowiadaniach poddała ocenie postępowanie francuskich cywili w czasie okupacji hitlerowskiej. Wkrótce potem terminu retro zaczęto używać w odniesieniu do francuskiej mody, która odwoływała się do tego okresu.

Słowo "retro" może być synonimem wyrazu "staromodny" lub "stary", często w znaczeniu "ponadczasowy" lub "klasyczny". "Retro" może się również kojarzyć z modernizmem z wczesnych lat powojennych – wówczas znaczenie słowa obejmuje m.in. charakterystyczne dla tamtego okresu samochody Cadillac z tzw. rekinią płetwą montowaną na tylnej klapie (ang. tailfins) oraz typowe bungalowy z przedmieść, niskie i długie domy z minimalistycznym wykończeniem. Określenie "retro" może też dotyczyć ogólnego światopoglądu np. konserwatyzmu społecznego, stosunku do nauczania domowego, czy też podziału ról między kobietą i mężczyzną. Słowem "retro" mogą być również określane sprzęty, które zostały wyparte przez nowoczesną technologię, takie jak stare maszyny do pisania, kasy sklepowe oraz pierwsze duże i nieporęczne telefony komórkowe. Wyraz "retro" może być też nazywane zjawisko powrotu gier komputerowych popularnych kilka dekad temu. Jednak najczęściej słowo "retro" jest używane do określania przedmiotów oraz poglądów popularnych stosunkowo niedawno, a które obecnie uznawane są za "nienowoczesne". Tym samym takie zastosowanie może sugerować fundamentalne zmiany w obecnym rozumieniu przeszłości – różniące się od tradycyjnych form "odrodzenia", podejście "retro" sugeruje trochę ironiczną, lecz jednak tęsknotę, za niedawną przeszłością. Taka postawa została nazwana "niesentymentalną nostalgią", przywołującą "nowoczesne" formy, które nie mają już powszechnego zastosowania w teraźniejszości. Czasem "retro" oznacza okres lat 50.
The word "retro" comes from the Latin prefix retro, which literally means "back" or "in the past, especially in such terms as the retrospective, which is related to the nostalgic and look critically at the past.

In the postwar period took on new meaning retro with the appearance, the words "Retrorocket", meaning the rocket inhibitory (short for "retrograde rocket, a rocket that is fired in the direction opposite to the motion of the spacecraft), used in the '60s Twentieth century, the American space program. In France, the word "rétro, an abbreviation of the French" rétrospectif ", came into circulation, and achieved popularity, when they began re-evaluate the character of Charles de Gaulle and France's role in World War II. French retro fashion from the 70s Twentieth century in film and novels has examined the conduct of French civilians during the Nazi occupation. Shortly afterwards came to be used retro deadline for the French fashions, which appealed to the same period.
The word "retro" may be synonymous with the word "outdated" or "old man", often in the sense of "timeless" or "classic". "Retro" can also be associated with the modernism of the early postwar years - then the meaning of the word includes characteristic of that period of so-called Cadillac cars. shark fins mounted on the tailgate (English tailfins) and typical of suburban bungalows, houses low and long, minimalist finish. The term "retro" can also relate to the overall outlook for example, social conservatism, respect for the teaching of household, or the division of roles between women and men. The word "retro" can also be referred to the vessels, which have been superseded by modern technology, such as old typewriters, cash registers and the first big and bulky cell phones. The word "retro" can also be called the phenomenon of the return of the popular computer game a few decades ago. However, the most "retro" is used to identify objects and views of popular relatively recently, and which now are considered "nienowoczesne. Thus, such an application may suggest a fundamental change in the current meaning of the past - different from traditional forms of "renaissance" approach "retro" suggests a bit ironic, but still longing for the recent past. Such an attitude has been called "unsentimental nostalgia," recalling the "modern" forms, which are no longer generally applicable in the present. Sometimes "retro" means the period of the 50s

Mam nadzieję, że pomogłam :)