Odpowiedzi

2010-01-25T18:14:58+01:00
Krzyżówka w załączniku.
Hasła:
1. Związek chemiczny powstały w reakcji wyższego kwasu karboksylowego z gliceryną.
2. Związek chemiczny składający się z metalu i grupy -OH.
3. Atomy tego samego pierwiastka różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.
4. ... molowe lub procentowe.
5. Sposób rozdzielania mieszanin biorąca pod uwagę temperatury wrzenia.
6. Związki chemiczne powstałe w wyniku reakcji kwasu karboksylowego z alkoholem.
7. Związek chemiczny posiadający grupę hydroksylową.
8. Substancja umożliwiająca przebieg reakcji chemicznej i zwiększająca jej szybkość.
9. ... elektrolityczna, rozpad atomów na jony.
10. Typ reakcji, gdzie z dwóch substratów powstaje jeden produkt.
11. Sposób otrzymywania benzyny, proces polegający na pękaniu długich łańcuchów węglowych w cząsteczkach węglowodorów i powstawaniu cząsteczek o krótszych łańcuchach węglowych.
12.Reakcja łączenia się pojedynczych cząsteczek związku chemicznego (monomerów) w wielocząsteczkowy produkt.
13. Węglowodory nasycone.
14. Substancje biorące udział w reakcji.
15. Związek chemiczny o odczynie obojętnym, składający się z metalu i reszty kwasowej.
16. Pierwiastek o liczbie atomowej 6.
17. Gazy ... , leżące w ostatniej grupie układu okresowego.
18. Mieszanina ciekłych węglowodorów zawierających w cząsteczce od 5 do 10 atomów węgla.
19. Zmniejszenie objętości roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy.
20. Sól wyższego kwasu karboksylowego.
21. Reakcja kwasu z wodorotlenkiem.
22. Kwas .... , posiadający grupę -COOH.
1 5 1